Informace č.j.: JMK 97657/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
ČJ.                                                            Sp.Zn.                                                              Vyřizuje/linka                                                            Brno
JMK 97657/2009                                  S-JMK 380/2009 OKP                                 Mgr. Klusáčková/541651234                                8.7.2009
 
 
„příloha CO v trezoru KrÚ JMK“- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 4.1.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – příloha CO v trezoru KrÚ JMK“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
V příloze je verze přílohy CO UP VUC Břeclavsko, která byla jako součást veřejného dokumentu předána na MMR (zaregistrována na MMR dne 5.10.2006) a jako součást veřejného dokumentu není nijak chráněna. Tento dokument má kapitolu nazvanou „obecný rámec“ a čtyři kapitoly označené a) – d).
V trezoru KrÚ je údajně (podle sdělení OÚPSŘ) od 31.3.2006 uložena příloha CO. Přiložená příloha k této žádosti byla podle písemného sdělení bývalého hejtmana Juránka není chráněna a byla následně upravována.
Nepochybně existují tedy minimálně dvě verze přílohy CO, jedna značená jako „únor 2006“ a druhá značená jako „listopad 2006“ a  vedená pod označením ZS 4/2005-4-3.
Požadujeme
a) předat kopie dokumentu, kterým byla příloha CO předána k označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“
b) předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO po označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“ zaregistrovaná jako část obsahu informací o zvláštních skutečnostech uložených v trezoru na KrÚ JMK
c) předat kopii titulní strany přílohy CO označené jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“
d) předat kopii dokumentu, kterým byla verze přílohy CO s označením „únor 2006“ protokolárně zničena po obdržení verze označené „listopad 2006“
e) předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO předána k označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „listopad 2006“
f) předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO po označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „listopad 2006“ zaregistrována jako část obsahu informací o zvláštních skutečnostech uložených v trezoru na KrÚ JMK
g) předat kopii titulní strany přílohy CO označené jako zvláštní skutečnosti ve verzi „listopad 2006“
h) předat kopii dokumentu dokládajícího, kdo a kdy přistupoval a za jakým důvodem do trezoru na KrÚ JMK, kde byly uloženy přílohy CO ve verzích „únor 2006“ a „listopad 2006“, a to za období od 1.1.2006
i) sdělit, které z 5 částí přiložené přílohy CO jsou obsahově odlišné mezi touto verzí a verzí uloženou v trezoru na KrÚ JMK
j) předat informaci, kdo měl v minulém volebním období přístup k zvláštním skutečnostem a kdy toto oprávnění získal
k) předat informaci, kdo má ve stávajícím volebním období přístup k zvláštním skutečnostem a kdy toto oprávnění získal
l) sdělit, které osoby z OUPSŘ mají oprávnění k práci s dokumenty svým obsahem spadajícími pod označení „zvláštní skutečnosti“ a předat kopie jejich aktuálních oprávnění
m) předat kopii oprávnění pro práci s informacemi typu „zvláštní skutečnosti“ které byly uděleny osobám opracujícím na zhotovení ÚP VÚC Břeclavsko.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělením povinného subjektu ze dne 15.1.2009 č.j. JMK 380/2009 byly poskytnuty požadované informace. Současně povinný subjekt svým rozhodnutím ze dne 15.1.2009 č.j. JMK 6092/2009 rozhodl o odmítnutí části žádosti, a to konkrétně části dle písm. g), j), k) a l).
 
Proti způsobu vyřízení žádosti tímto způsobem jste podali stížnost ze dne 30.1.2009 s názvem „Stížnost proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona č. 106/99 – k žádosti o informace „příloha CO v trezoru KrÚ JMK“ a odvolání ze dne 30.1.2009 s názvem „Odvolání proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona č. 106/99 – k žádosti o informace „příloha CO v trezoru KrÚ JMK“, body g, j, k, l“.
 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, ze dne 18.6.2009 č.j. MV-44883-3/PO-2009 bylo zamítnuto Vaše odvolání a rozhodnutí povinného subjektu15.1.2009 č.j. JMK 6092/2009 bylo potvrzeno.
 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, ze dne 20.6.2009 č.j. MV-44883-4/PO-2009 bylo povinnému subjektu přikázáno, aby bod b) a d) žádosti vyřídil, s tím, že ve zbývající části byl postup povinného subjektu potvrzen.
 
Na základě tohoto rozhodnutí Vám po opětovně provedeném šetření ohledně existence požadovaných informací u povinného subjektu v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme požadované informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. b) Žádosti:  předat kopii dokumentu, kterým byla příloha CO po označení jako zvláštní skutečnosti ve verzi „únor 2006“ zaregistrovaná jako část obsahu informací o zvláštních skutečnostech uložených v trezoru na KrÚ JMK
 
Samostatná příloha CO k ÚP VÚC Břeclavska ve verzi „únor 2006“ byla pracovní verzí tohoto dokumentu a byla odevzdána s návrhem ÚP VÚC Břeclavska, byla však Ministerstvu pro místní rozvoj předložena až na jeho dožádání v rámci řízení o odstranění nedostatků při pořizování ÚP VÚC Břeclavska. Tato příloha nebyla samostatně zaevidovaným dokumentem v rámci spisové služby.
 
Požadovaný dokument příloha CO verze „únor 2006“ nebyl nikdy označen jako dokument obsahující zvláštní skutečnosti ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nebyl tedy ani zaregistrován jako dokument obsahující zvláštní skutečnosti (a nemohl být tudíž ani zničen jako dokument obsahující zvláštní skutečnosti). Označením zvláštní skutečnosti byla označena pouze tzv. konečná verze „listopad 2006“.
 
Povinný subjekt nemá žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
 
k písm. d) Žádosti:  předat kopii dokumentu, kterým byla verze přílohy CO s označením „únor 2006“ protokolárně zničena po obdržení verze označené „listopad 2006“
 
Příloha CO označená „únor 2006“ (tzv. pracovní verze) nebyla označena jako dokument obsahující zvláštní skutečnosti, nebyla tudíž zničena protokolárně jako dokument obsahující zvláštní skutečnosti (jak je uvedeno výše). Proto neexistuje dokument, kterým by bylo doloženo protokolární zničení verze přílohy CO s označením „únor 2006“.  
 
Povinný subjekt tedy nemá žádné  informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace neexistují a povinný subjekt ani nemá povinnost je mít).
 
           
S pozdravem
 
 
                                                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz