Informace č.j.: JMK 62207/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                Sp.Zn.                                                           Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                   JMK 62207/2009                      S – JMK 62207/2009 OKP                      Krásná/541651233                    3. 7. 2009
 
 
„nevěrohodnost Generelu dopravy / 3a“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 3. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – nevěrohodnost Generelu dopravy / 3a“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle bodu b) ‚usensení‘ 22.ZJMK Zastupitelstvo nedoporučuje dále sledovat vedení rychlostní silnice R43 Boskovickou brázdou, protože z hlediska dopravní účelnosti není variantou rychlostní silnice R43
V důvodové zprávě bylo uvedeno
‘ŘSD ČR nesleduje trasu rychlostní silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Její zařazení do Generelu dopravy, Územní prognózy chápou pouze jako podklad, který prokáže, že z hlediska dopravního vedení R43 Boskovickou je neakceptovatelné a dopravně neodůvodněné.
V rámci dohodovacího řízení byla doplněna připomínka, v níž ŘSD poukazuje na nevěrohodnost dopravních intenzit uvedených zpracovatelem Generelu dopravy s hodnotou 20 000 vozidel za 24 hodin, které jsou uváděny pro Boskovickou brázdu.‘
V rozhodnutí MMR čj. 79/2009/81 z 30.1.2009 MMR cituje vyjádření krajského úřadu JMK, kde odkazuje na str. 2 dohody ke Generelu dopravy mezi JMK a MD z 9. 8. 2005, přičemž str. 2 této dohody údajně dokládá, jak zpracovatel generelu upravil tu verzi Generelu dopravy, kterou připomínkovalo ŘSD pro R43 v Boskovické brázdě. (Tato informace je podle JMK také obsažená v části C Generelu dopravy, str. 55 – toto bylo provedeno a žádná takové informace zde uvedena není.)
Dále JMK tvrdí, že nejde o ‘nevěrohodný Generel dopravy‘, ale jen o ‘nevěrohodnost modelování dopravy‘ v Generelu. Toto je docela absurdní postup ze strany JMK, neboť klíčovou součástí každého Generelu dopravy je právě modelování dopravy, a pokud je klíčová část nějakého dokumentu ‘nevěrohodná‘, nepochybně to nemůže vést k tomu, že ‘věrodhodným‘ zůstane celý dokument, byť by se z jeho dodatečně dopracované části C (po zveřejnění části A a B s modelováním dopravy) něco jakousi dohodou ... vypustilo/upravilo/../apod.
Dále JMK sdělilo MMR, že sice neexistuje dokument, kterým JMK vytklo zpracovateli Generelu dopravy, že jím předložené dopravní intenzity jsou nevěrohodné, ale že se zástupci ŘSD a MD proběhla neúspěšná jednání k modelování dopravy Generelu dopravy a že vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo dohody, byl dodatkem č. 3 se smlouvy o dílo 7/2003 na Generel dopravy vypuštěn z přílohy č. 1 k této smlouvě z C.4.1 požadavek na zpracování ‘Modelu vývoje intenzit na návrhové síti D,R,I. a II. tříd‘. Toto celé je pozoruhodně konfuzní a budí to dojem nepatřičného zasahování úředníků do práce odborníků, tj. zdá se, že zde mohla vzniknout situace typu, že pokud se úředníkovi něco nelíbí (a nelze použít jiný výraz než ‘nelíbí‘, neb přece úředník není takovým odborníkem, aby mohl předložit svoji verzi s kulatým razítkem autorizovaného inženýra), pak se úředník ‘vydá cestou změny smlouvy‘ a nechá něco, co subjektivně nazve nevěrohodným (jinými slovy zřejmě ‘co se mu nelíbí‘) ze smlouvy o dílo vypustit.... Toto celé je žádoucí hloubkově prověřit, a to i proto, že pokud se smlouva o dílo věcně zúží (něco se z ní vypustí) mělo by být doloženo v ceně za celé dílo (odečtení ceny neprovedených prací).
Požadujeme
a) sdělit, které konkrétní údaje intenzit dopravy vypočtené zpracovatelem Generelu dopravy pro silnice D a R (existující i plánované) v oblasti do 40 km od Brna byly shledány ‘nevěrohodné‘
b) předat sdělit, kdy a kde proběhla ona citovaná ‘neúspěšná jednání se zástupci MD a ŘSD‘, do se jich zúčastnil a jakého závěru bylo dosaženo.
c) předat kopie všech dokumentů, dokládajících jednání podle bodu b)
d) předat kopie všech dodatků k předmětné smlouvě na zpracování Generelu dopravy, kopie všech předávacích protokolů ke Generelu dopravy, kopie všech faktur za Generel dopravy,
a kopie všech záznamů/zápisů z výrobních výborů a všech ostatních jednání se zpracovatelem Generelu dopravy
e) sdělit o jakou částku bylo sníženo vyúčtování za Generel dopravy, když z něj byla vypuštěna jedna podstatná část.
f) předat v elektronické verzi na CDROM všechny varianty Generelu dopravy (mimo variantu zveřejněnou), tak jak byly dodány na JMK .......a následně neakceptovány, přestože se snad někomu nelíbily, a tedy se nestaly ‚szávěrečnou‘ variantou
Pokud se povinný subjekt pokusí konstruovat, že něco už dříve odpověděl či nějaké dokumenty údajně poskytl, sdělujeme tímto, že trváme na plném předání všeho, co je požadováno
a povinný subjekt nám nesmí místo předání informace zasílat odkazy na jeho starší sdělení, kde údajně informace poskytl.
Povinný subjekt nemůže konstruovat, že žadatel něco PROKAZATELNĚ vlastní, neboť mu schází jakýkoliv nástroj, kterým by mohli naplnit zásadu materiální pravdy a prokázat takovouto informaci. Povinný subjekt je povinen postupovat pouze v RÁMCI zákona a ne jinak.
Pokud se přesto povinný subjekt domnívá, že mu zákon umožňuje postupovat tak, že část existující informace nevydá (přestože nic takového InfZ neumožňuje), pak se povinný subjekt dostává do situace, že část informace odepírá, a tedy žádosti aspoň částečně nevyhovuje. Pak povinný subjekt musí vydat rozhodnutí o odepření části informace a plnohodnotně
to v souladu se zákonem zdůvodnit.
“.
 
            S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 69144/2009 ze dne 14. 5. 2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 22. 6. 2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
V příloze přádáváme materiál s názvem „Pozvánky ke Generelu dopravy JM kraje“, který nechalo zpracovat Ředitelství silnic a dálnic a ve kterém jsou srovnány intenzity dopravy dle modelu a intenzity dopravy dle Ředitelství silnic a dálnic 2000.
 
k písm. b) – d)  Žádosti v příloze předáváme:
-         Záznam z jednání k modelování dopravy v Jihomoravském kraji konaného“, které proběhlo dne 18. 1. 2005 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně prezenční listiny,
-         záznam z výrobního výboru „Modelování dopravy JMK pro potřeby ÚPP a ÚPD kraje“ konaného dne 27. 1. 2005 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně prezenční listiny,
-         záznam z výrobního výboru „Modelování dopravy JMK pro potřeby ÚPP a ÚPD kraje“ konaného dne 9. 2. 2005 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně prezenční listiny,
-         prezenční listina z jednání konaného dne 23. 3. 2005,
-         záznam z výrobního výboru „Generel dopravy Jihomoravského kraje – návrhová část“ konaného dne 2. 9. 2005 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně prezenční listiny,
-         v příloze předáváme dodatky č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 7/2003 o veřejné zakázce Generel dopravy Jihomoravského kraje.
Dále má povinný subjekt k dispozici dokumenty, které Vám již byly předány v rámci vyřízení Vaší žádosti o informace s názvem Žádost o informace podle zákona 106/99 - usnesení 22.ZJMK k bodu 52 -  Rychlostní silnice R43 - nevěrohodnost  Generelu dopravy“ ze dne 23. 1. 2008, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131170/2008 ze dne 9. 10. 2008, jehož kopii Vám předáváme v příloze. Toto sdělení Vám bylo prokazatelně doručeno dne 17. 10. 2008. Z tohoto důvodu Vám předmětné informace nejsou opětovně předávány. Jedná se o záznam z jednání konaného dne 2. 8. 2005, který tvořil přílohu dohody s Ministerstvem dopravy ke Generelu dopravy ze dne 9. 8. 2005 a kopie předávajících protokolů a faktur ke Generelu dopravy.
 
k písm. e) Žádosti:
            Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 7/2003 na veřejnou zakázku Generel dopravy Jihomoravského kraje došlo k úpravě přílohy č. 1 smlouvy o dílo, kdy první bod odstavce C.4.1. byl nahrazen jiným bodem. Z tohoto důvodu nevznikl důvod pro „snížení vyúčtování za Generel dopravy“.
 
k písm. f) Žádosti:
            Vzhledem ke skutečnosti, že část C Generelu dopravy nebyla povinným subjektem přidána k variantě Generelu dopravy Jihomoravského kraje Vám v souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že Vámi požadovaná informace neexistuje.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (28x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný)
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz