Informace č.j.: JMK 62073/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                               Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                                Brno
ze dne                                    JMK 62073/2009                     S-JMK 62073/2009 OKP                      Krásná/541651233                       1. 7. 2009
 
 
„výmaz elektronické pošty / 2 – SPIS“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – výmaz elektronické pošty / 2 - SPIS
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
K níže připojené žádosti o informaci založil povinný subjekt spis.
Požadujeme předat kopii celého předmětného spisu včetně kopie titulní strany složky se spisem (ukázka viz příloha)“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 68811/2009 ze dne 14. 5. 2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 22. 6. 2009.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze předáváme kopie Vámi požadovaných informací:
-         titulní strana složky spisu,
-         průvodka elektronického podání dokumentu,
-         3x interní sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 11. 2008, vyjma jejich přílohy, kterou je kopie žádosti Vašeho sdružení s názvem „Žádosti o informace dle zákona 106/99 – výmaz elektronické pošty“ (viz. níže uvedeno)
-         interní sdělení člena rady Jihomoravského kraje ze dne 28. 11. 2008,
-         interní sdělení odboru kancelář hejtmana ze dne 2. 12. 2008,
-         interní sdělení náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 2. 12. 2008,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 165532/2008 ze dne 29. 12. 2008 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace a předkládací zpráva“ včetně přílohy, kterou je sběrný arch spisu,
-         2x interní sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 27. 1. 2009 včetně přílohy, kterou je interní sdělení odboru informatiky ze dne 5. 9. 2008,
-         interní sdělení odboru kancelář hejtmana ze dne 28. 1. 2009,
-         interní sdělení odboru informatiky ze dne 29. 1. 2009
-         oznámení o příjmu úhrady nákladů za požadované informace na příjmový bankovní účet Jihomoravského kraje,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 49303/2009 ze dne 3. 4. 2009 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace a předkládací zpráva“ včetně přílohy, kterou je sběrný arch spisu.
 
 
Zbývající část spisu k Vaší žádosti o informace s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – výmaz elektronické pošty/2“ evidované pod Sp.Zn.: S-JMK 150692/2008 OKP, Vám již byly prokazatelně předány. Jedná se dokumenty předány Vašemu sdružení povinným subjektem, popř. nadřízeným orgánem. Dále pak se jedná písemnosti, které byly povinnému subjektu zaslány, popř. osobně předány Vaším sdružením. Z tohoto důvodu Vám nejsou níže uvedené informace předávány. Jedná se o následující dokumenty:
-         Žádost o informace dle zákona 106/99 – výmaz elektronické pošty“, která byla elektronicky zaslána Vaším sdružením na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů dne 23. 11. 2008,
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 150692/2008 ze dne 3. 12. 2008 , kterým byly poskytnuty požadované informace. Toto sdělení Vám bylo prokazatelně doručeno
dne 12. 12. 2008.
-         Stížnost podle ust. §16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚SPIS – výmaz elektronické pošty / 2“ ze dne 21. 12. 2008, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podána Vaším sdružením dne 23. 12. 2008,
-         oznámení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 1987/2009 ze dne 7. 1. 2009 o postoupení Vaší stížnosti Ministerstvu vnitra. Toto oznámení Vám bylo prokazatelně doručeno dne 9. 1. 2009,
-         výzva Ministerstva vnitra č.j.: MV-660-2/ODK-2009 ze dne 9. 1. 2009 k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí a k seznámení se se spisem, která byla Ministerstvem vnitra zaslána Vašemu sdružení,
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-660-4/ODK-2009 ze dne 16. 1. 2009 o stížnosti podané Vaším sdružením, které bylo adresováno mimo Jihomoravský kraj i Vašemu sdružení,
-         výzva Jihomoravského kraje č.j.: JMK 16389/2009 ze dne 3. 2. 2009 k zaplacení úhrady za požadované informace. Výzva byla adresována Vašemu sdružení, kterému byla dne 6. 2. 2009 prokazatelně doručena.
-         sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 31500/2008 ze dne 2. 3. 2009, kterým byly poskytnuty požadované informace, a které Vám bylo prokazatelně doručeno dne 5. 3. 2009,
-         Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 31514/2009 ze dne 2. 3. 2009, které bylo zasláno Vašemu sdružení, a které Vám bylo dne 12. 12. 2008 prokazatelně doručeno.
-         Stížnost podle ust. §16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚SPIS – výmaz elektronické pošty / 2“ ze dne 28. 3. 2008, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podána Vaším sdružením dne 30. 3. 2009,
-         oznámení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 53394/2009 ze dne 14. 4. 2009 o postoupení Vaší stížnosti Ministerstvu vnitra. Toto oznámení Vám bylo prokazatelně doručeno dne 17. 4. 2009.
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV-660-7/ODK-2009 ze dne 20. 4. 2009, o stížnosti podané Vaším sdružením, které bylo adresováno mimo Jihomoravský kraj i Vašemu sdružení.
 
 
Povinný subjekt nemá k Vaší Žádosti žádné jiné dokumenty, resp. informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (14x A4 jednostranný, 6x A4 oboustranný)
 
 
IČ                               DIČ                              Telefon                         Fax                               E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                 541651111                  541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz