Informace č.j.: JMK 58903/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                   JMK 58903/2009                      S-JMK 58903/2009 OKP                       Krásná/541651233                     3. 7. 2009
 
 
„poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR – ‘Prokazatelně disponuje‘“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 25. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR – ‘prokazatelně disponuje‘ “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
K níže připojené žádosti o informaci požadující kopii úplného SPISu povinný subjekt nejen úplný spis nevydal, ale sdělil v reakci na stížnost podle para 16a InfZ odvolacímu orgánu,
že žadatel PROKAZATELNĚ DISPONUJE s určitými dokumenty a proto je nevydává.
Povinný subjekt i nadřízený orgán musí ctít zásady správního řádu, mimo jiné i zásadu materiální pravdy, tj. musí si prokazatelně ověřovat, že to co tvrdí, je prokazatelně pravdivé.
I kdyby se prvostupňový a druhostupňový orgán domnívali, že v jistém bodě v čase žadatel DISPONOVAL určitým dokumentem, smí ‚tvrdi‘, že žadatel jím v jiném bodě v čase DISPONUJE, pouze tehdy, jsou-li to schopni v souladu s principem materiální pravdy PROKÁZAT.
Než podáme k soudu tyto typy kauz, kde povinný subjekt plýtvá časem a veřejnými prostředky a místo informací zasílá jakási ‘meta data‘ (kopie dokumentů, kde jsou jakési odkazy), požadujeme, aby nám pro ‚pro‘ níže připojenou žádost o informace požadující úplnou kopii SPISU povinný subjekt
a) sdělil, jak si prokazatelně prověřil, že v okamžiku, kdy vyřizoval naši stížnost podle 16a InfZ, žadatel DISPONOVAL všemi předmětnými dokumenty, a tedy měl právo takovouto informaci zaslat nadřízenému orgánu
b) a vzhledem k tomu, že řízení se vede podle správního řádu zásadně v písemné formě, požadujeme, aby nám povinný subjekt předal kopie všech dokumentů, které dokládají, že žadatel v okamžiku kdy podával předmětnou stížnost prokazatelně DISPONOVAL všemi předmětnými dokumenty
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti sdělujeme následující:
 
V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“ Vám sdělujeme, že v případě písm. a) Žádosti se dožadujete sdělení „jak si prokazatelně prověřil, že v okamžiku, kdy vyřizoval naši stížnost podle 16a InfZ, žadatel DISPONOVAL všemi předmětnými dokumenty“, které je dle výkladu povinného subjektu dotazem na proceduru, resp. pracovní postup jakým byla v konkrétním případě uvnitř povinného subjektu ověřena určitá skutečnost. Dle názoru povinného subjektu Vámi požadované sdělení „jak si prokazatelně prověřil, že v okamžiku, kdy vyřizoval naši stížnost podle 16a InfZ, žadatel DISPONOVAL všemi předmětnými dokumenty“ nesplňuje definici informace podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť nejde o obsah, který by byl zaznamenaný na jakémkoliv nosiči uloženém u povinného subjektu.
 
Pro úplnost dodáváme, že povinný subjekt má k dispozici doručenky, resp. dodejky přiložené ke správnímu spisu. V daném případě se jedná o správní spis k žádosti o informace s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR“, vedený povinným subjektem pod SpZn.: S – JMK 160982/2008 OKP, která byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů elektronicky zaslána Vaším sdružením dne 14. 12. 2008. Kopie těchto dokladů jsou Vám předávány v rámci vyřízení písm. b) Žádosti. Pokud Vám některé informace nejsou opakovaně poskytovány, pak důvodem je právě skutečnost, že se jedná o informace, které byly povinnému subjektu předány buď Vaším sdružením nebo o informace, které Vám již byly v minulosti povinným subjektem prokazatelně poskytnuty (často vícekrát), což je v příslušném sdělení vždy uvedeno, včetně doprovodné informace – specifikace písemnosti jejím názvem, datem vyhotovení, číslem jednacím a spisovou značkou a uvedením data doručení, příp. kopií doručenky. Pokud taková písemnost z pohledu povinného subjektu byla prokazatelně doručena do sféry vlivu žadatele (viz. údaje na doručence) není dále věcí, resp. problémem povinného subjektu, zda žadatel je schopen, resp. dokáže takovou písemnost u sebe vyhledat. Dle názoru povinného subjektu není smyslem zákona č. 106/1999 Sb. opakovaně poskytovat témuž žadateli naprosto identické informace, které mu byly v minulosti týmž povinným subjektem poskytnuty a ani předávat kopie písemností, které byly žadatelem vyhotoveny a následně povinnému subjektu žadatelem předány.
 
k písm. b) Žádosti v příloze předáváme:
-         kopie titulního listu písemnosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO“,
-         kopie doručenky přiložené k  výzvě Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 35596/2008 ze dne 12. 3. 2008 k úhradě požadovaných informací,
-         kopie doručenky přiložené k rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 50886/2008 ze dne 12. 3. 2008,
-         kopie doručenky přiložené ke sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30110/2008 ze dne 15. 4. 2008 s poskytnutím informací,
-         kopie titulního listu písemnosti „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ‚poskytnutí přílohy CO“ ze dne 2. 5. 2008, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2008,
-         kopie doručenky přiložené ke sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62466/2008 ze dne 7. 5. 2008 s poskytnutím informací,
-         kopie titulního listu písemnosti „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ‚poskytnutí přílohy CO“ ze dne 17. 5. 2008, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 22. 5. 2008,
-         kopie doručenky přiložené k oznámení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80021/2008 ze dne 16. 6. 2008 o postoupení stížnosti Ministerstvu pro místní rozvoj,
-         kopie rozdělovníku rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 19034/2008/81 ze dne 7. 11. 2008, které bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno dne 19. 11. 2008,
-         kopie doručenky přiložené k rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157012/2008 ze dne 3. 12. 2008,
-         kopie doručenky přiložené ke sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 157045/2008 ze dne 3. 12. 2008.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (11x A4 jednostranný)
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                  541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz