Informace č.j.: JMK 62145/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                                  Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                                  Brno
ze dne                                 JMK 62145/2009                       S-JMK 62145/2009 OKP                      Krásná/541651233                        2. 7. 2009
 
 
„emailová korespondence s Ministerstvem pro místní rozvoj“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 3. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – emailová korespondence s Ministerstvem pro místní rozvoj“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
V rozhodnutí MMR čj. 79/2008/81 datovaném 30.1.2009 ke stížnosti podle §16a InfZ nazvané ‘Rychlostní silnice R43 – nevěrohodnost Generelu dopravy/2‘ je citováno z emailové korespondence, kterou MMR vedlo s Jihomoravským krajem.
Požadujeme kopie veškeré elektronické (emailové) korespondence mezi MMR a JMK
ve věcech vyřizování stížností podle para 16a InfZ, odvolání podle para 16 InfZ, ‚stuižností‘ podle para 175 správního řádu a prošetřování stížností podle para 175 odst. & správního řádu, a ‚t ojak‘ emailovou korespondenci přijatou, tak emailovou korespondenci odeslanou,
a to od 1.9.2008.
“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
-         e-mail ze dne 21. 10. 2008 adresovaný pracovnici Ministerstva pro místní rozvoj, kterým byla povinným subjektem zaslána doručenka, resp. dodejka dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 59175/2008 ze dne 17. 6. 2008 a rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80987/2008 ze dne 18. 6. 2008,
-         e-mailu ze dne 21. 10. 2008, kterým bylo povinným subjektem zasláno pracovnici Ministerstva pro místní rozvoj vyjádření zastupitele Jihomoravského kraje, a ve kterém byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 94529/2009
ze dne 2. 7. 2009),
-         e-mail, resp. elektronické vyjádření povinného subjektu ze dne 30. 1. 2009, adresované pracovnici Ministerstva pro místní rozvoj ve věci stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
-         e-mail, resp. elektronické vyjádření povinného subjektu ze dne 25. 3. 2009, adresované pracovnici Ministerstva pro místní rozvoj ve věci stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
Dále má povinný subjekt k dispozici e-mailovou korespondenci ze dne 24. 10. 2008, která proběhla na základě telefonické žádosti o spolupráci pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj ve věci vyřizování stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Tato korespondence Vám již byla povinným subjektem zaslána v rámci vyřízení Vaší žádosti o informace ze dne 14. 12. 2008 s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR“, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 160982/2008 ze dne 16. 1. 200, které Vám bylo prokazatelně doručeno dne 17. 10. 2008 (kopie v příloze). Z tohoto důvodu Vám předmětné informace nejsou opětovně předávány.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá, a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (6x A4 jednostranný, 2x A4 oboustranný)
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz