Informace č.j.: JMK 88178/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                                    JMK 88178/2009                      S – JMK 88178/2009 OKP                     Krásná/541651233                    3. 7. 2009
 
 
„22 RJMK bod 2“ – poskytnutí informace
 
 
dne 21. 6. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 22 RJMK bod 2“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 2 na 22 zasedání RJMK“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadovaný kompletní materiál k bodu č. 2 předloženém na 22. schůzi Rady Jihomoravského kraje s názvem „Informativní zpráva o stavu trhu práce a hospodářské situaci, Integrovaném záchranném systému a identifikovaných problémech v obcích typu III v okrese Břeclav‘ “.
            Pro úplnost uvádíme, že povinným subjektem nebyly zpracovány žádné dokumenty týkající se vystoupení hostů a ani členové Rady Jihomoravského kraje žádné takovéto materiály na schůzi neobdrželi. V souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že žádné takovéto dokumenty neexistují.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                 541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz