Informace č.j.: JMK 58907/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                                Sp.Zn.                                                        Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                  JMK 58907/2009                      S-JMK 58907/2009 OKP                     Krásná/541651233                     30. 6. 2009
 
 
„poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 25. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informaci založil povinný subjekt spis a MMR v dané věci opakovaně jednalo s povinným subjektem a ‚vyžadovalosi‘ od něj doplňující informace.
Požadujeme předat kopii celého předmětného spisu
Nepožadujeme opakované zaslání těch dokumentů, které nám byly zaslány v reakci na žádost označenou ‘poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR‘, kterou jsme odeslali povinnému subjektu 14.12.2008.“.
           
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 64412/2009 ze dne 6. 5. 2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 37,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 22. 6. 2009.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze předáváme sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 164779/2008 ze dne 22. 12. 2008 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace“ včetně přílohy, kterou je sběrný arch spisu.
 
Dále má povinný subjekt k dispozici dokumenty, které Vám byly poskytnuty v rámci vyřízení Vaší předešlé žádosti o informace ze dne 14. 12. 2008 s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR“ (dále jen „předešlá žádost“), a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK160982/2008 ze dne 16. 1. 2009 k Sp.Zn.: S-JMK 160982/2008 OKP, které Vám bylo (dle doručenky, resp. dodejky přiložené ke spisu povinného subjektu) doručeno dne 23. 1. 2009.
V souladu s Vaším požadavkem „Nepožadujeme opakované zaslání těch dokumentů, které nám byly zaslány v reakci na žádost označenou ‘poskytnutí přílohy CO – SPIS a korespondence s MMR‘, kterou jsme odeslali povinnému subjektu 14.12.2008.“ Vám není uvedené sdělení, včetně jeho příloh, opětovně předáváno.
 
Zbývající část spisu Sp.Zn.: S-JMK 30110/2008 k Vaší žádosti o informace s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - Poskytnutí přílohy CO“, resp. dokumenty, které vzniky po podání Vaší předešlé žádosti, tedy po dni 14. 12. 2008, Vám již byly povinným subjektem prokazatelně zaslány a následně doručeny, nebo byly povinnému subjektu předány Vaším sdružením. Z tohoto důvodu Vám nejsou níže uvedené informace předávány. Jedná se o následující dokumenty:
-         Stížnost podle ust. §16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚poskytnutí přílohy CO‘“ ze dne 13. 12. 2008, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podána Vaším sdružením dne 17. 12. 2008,
-         sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 165067/2008 ze dne 23. 12. 2008, kterým Vám byly dne 29. 12. 2008 elektronicky zaslány Vámi požadované informace, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Vaše žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů,
-         oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 1978/2009 ze dne 7. 1. 2009 o postoupení Vaší stížnosti Ministerstvu pro místní rozvoj. Toto oznámení Vám bylo (dle doručenky, resp. dodejky přiložené ke spisu povinného subjektu) doručeno dne 9. 1. 2009.
 
Povinný subjekt nemá k Vaší Žádosti žádné jiné dokumenty, resp. informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranný, 3x A4 oboustranný)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz