Informace č.j.: JMK 92573/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                            Vyřizuje/linka                          Brno
ze dne                                   JMK 92573/2009                       S – JMK 66678/2009 OKP                       Zich/541651219                      30.6.2009
 
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – personální audit“– poskytnutí informace elektronicky
 
 
Vážení,
 
            dne 11.5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – personalni audit“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
a) zaslat kopii predmetne zadavaci dokumentace emailem
b) zaslat kopii veškeré korespondence v dane veci se vsemi subjekty, a to od 1.1.2009"
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo
spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 71037/2009 ze dne 19.5.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 138,90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 22.6.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
  • Povinný subjekt Vám v příloze tohoto sdělení zasílá požadovanou elektronickou verzi zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je označená jako „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Personální audit Jihomoravského kraje.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
  • Povinný subjekt Vám současně poskytl požadovanou korespondenci pod písm. b) žádosti v rámci sdělení č.j. JMK 66678/2009 ze dne 26.6.2009 označeného jako „Žádost o informace dle zákona 106/99 – personální audit“– poskytnutí informace“ prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 
 
Přílohy: dle textu (Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Personální audit Jihomoravského kraje)