1. Činnost odboru

Odbor ekonomický

   zejména

  • zabezpečuje hospodaření Jihomoravského kraje, tj. zpracovává jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok, rozpočtový výhled na tříleté období a závěrečný účet za předcházející kalendářní rok
  • komplexně vede účetnictví o vlastním hospodaření kraje, sestavuje účetní závěrku
  • zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy, realizaci úvěrového financování, použití zdrojů fondů Evropské unie
  •  sumarizuje účetní a finanční výkazy kraje, všech obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací na území kraje a zabezpečuje jijich odeslání na Ministerstvo financí
  • zasílá dotace ze státního rozpočtu obcím na území kraje
  • poskytuje rozsáhlou metodickou činnost v oblasti rozpočtu, účetnictví a financování obecně obcím a příspěvkovým organizacím na území kraje

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností