2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru ekonomického - oddělení financování obcí

 Metodika pro neškolské příspěvkové organizace zřizované krajem

 Právní předpisy odboru ekonomického

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
 • vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
 • vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 
 • vyhláška MF č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 
 • vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) 
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017