2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru ekonomického - oddělení financování obcí

 Metodika pro neškolské příspěvkové organizace zřizované krajem

 Právní předpisy odboru ekonomického 

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
 • vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 
 • vyhláška MF č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 
 • vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) 
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
 • zákon č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • vyhláška č. 272/2017 Sb., provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
 • zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí