Informace dle zákona č. 106/99 Sb. JMK 94758/2009.

                     

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor majetkový

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 


 

 

Váš dopis zn./ze dne         Č.j.                              Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                   Brno

                       JMK  94758 /2009            S-JMK 89249/2009             JUDr.Dohnálková/2454          3.7.2009     

 

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážená paní magistro,

 

dne 23.6.2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále je „Krajský úřad“) obdržel Vaši  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem
„ Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti požadujete sdělit, kolik pozemků, na nichž se nacházejí pozemní komunikace ve vlastnictví našeho kraje, je ve vlastnictví třetích osob. Současně požadujete sdělit, jaká je celková výměra těchto pozemků (dostatečná je informace v řádech procent, nemusí se jednat o přesný výčet na metry čtvereční).

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

 

Úvodem je nutné konstatovat, že je značně časově i finančně náročné přesně zmapovat, v jaké výměře se pohybují pozemky třetích ( ve značné míře dosud i neznámých ) osob, zastavěné silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

Přesný stav nelze zjistit do doby, než by bylo provedeno kompletní zaměření silnic Jihomoravského kraje geometrickými plány, včetně provedení srovnávacích sestav parcel, ze kterých by vyplynul nejen  přesný počet pozemků a jejich přesná výměra, ale především identifikace vlastníků pozemků pod těmito silnicemi. Finanční prostředky na zpracování těchto geometrických plánů se pohybují  v desítkách milionů Kč, proto i s přihlédnutím k dnešní finanční situaci, nebylo zpracování geometrických plánů zajišťováno, a v dohledné době s tímto není počítáno. Poslední zaměření bylo provedeno v roce 2003 a podle dostupných informací je hrubý odhad nevypořádaných pozemků - 14 517 798 m2.

 

Vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat, že procentuelně je cca 32 % pozemků ve vlastnictví třetích osob v  těch případech, kdy jsou nám vlastníci pozemků známi, případně se  o své nároky  přihlásili.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     JUDr. Lenka Skutková  v.r.                                                                                

                                                                            vedoucí odboru                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                           Internet

70888337        CZ70888337        541652454      541652489      dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz