informace č.j. S-JMK 88158/2009 OE

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

Odbor ekonomický krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

_________________________________________________________________________

 

Vaše č.j.          Naše č.j.                      Naše Sp.zn                  Vyřizuje/linka              Brno

                        JMK 88158/2009        S-JMK 88158/2009     Konvičková/1287        23.6.2009                  

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – „5 ZJMK bod č.122“

                       

Vážený pane,

 

dne 22.6.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informace podle zákona č. 106/99 - 5 ZJMK bod 122“ ( dále jen „Žádost“).

 

V žádosti požadujete:

„zaslání elektronické kopie kompletního materiál (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty)  předloženého k bodu 122 na 5. zasedání  ZJMK.

 

Zasíláme Vám požadované elektronické kopie kompletního materiálu k bodu 112 na 5. zasedání ZJMK „112.  Záměr na přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj od Evropské investiční bankya  upozorňujeme na skutečnost, že na 5. zasedání ZJMK bylo usnesením č. 176/09/Z5 schváleno doplnění návrhu na usnesení v bodu b), a sice, že mezi oblasti, na které se bude čerpat úvěr z Evropské investiční banky byla zařazena oblast zdravotnictví a oblast životního prostředí, ve znění:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

b) ukládá hejtmanovi Jihomoravského kraje zaslat Evropské investiční bance vyzývací dopis ve věci jednání s Evropskou investiční bankou o možnostech a podmínkách poskytnutí úvěru ve výši od 1 500 mil. Kč do 2 000 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů Jihomoravského kraje realizovaných zejména v sektoru infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a životní prostředí s potřebou čerpání finančních prostředků od roku 2010 do roku 2013.“

Vyzývací dopis, který tvoří přílohu materiálu, byl taktéž v souladu s výše uvedeným usnesením ZJMK doplněn a odeslán Evropské investiční bance.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                      Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                     vedoucí odboru ekonomického