Informace č.j.: JMK 70066/2009

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno 

 

 

 

Váš dopis zn./                            Č.j.                                                Sp.Zn.                                                           Vyřizuje/linka                    Brno
ze dne 16.5.2009                       JMK 70066/2009                     S – JMK 70066/2009 OKP                      Bořková/1255                    24.6.2009

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – korespondence k nevyřízenému odvolání po soudu, který JMK prohrál

 

Vážení,

 

            dne 18.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k nevyřízenému odvolání po soudu, který JMK prohrál“ (dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti mj. uvádíte:

„K nevyřízené žádosti i informace JMK prohrál soud (rozsudek Ca 161/2008-74). Následné informace, které měl vydat na základě rozhodnutí soudu nevydal. Na odvolání proti tomuto  postupu v zákonné lhůtě nereagoval a nepředal ji nadřízenému orgánu. KrÚ JMK zaslal sdělení JMK 65556/2009 z 11.5.2009, kde uvádí, že si  prodlužuje lhůtu a že bude některé aspekty konzultovat s nadřízeným orgánem.

 

Požadujeme předat

a) kopie veškeré korespondence, která následovala po obdržení Odvolání datovaného 11.4.2009, a to se všemi subjekty

b) kopii sběrného listu spisu, výpis ze systému GINIS a kopie všech dokumentů vložených do spisu k danému případu po obdržení rozsudku soudu.

 

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně

 

c) V případě, že některé jednání v dané věci neproběhlo  písemnou formou, pak požadujeme sdělit, kdo, kdy a kde v dané věci jednal, kdo jednání inializoval, jaké byly závěry z jednání“.

 

Dopisem ze dne 1.6.2009. č.j. JMK 76868/2009 jste byli vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace ve výši 68,90 Kč. Požadovaná částka byla na příjmový účet Jihomoravského kraje vložena dne 22.6.2009.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme požadované informace, resp. sdělujeme následující.

 

K bodu a) Vaší žádosti poskytujeme:

-         Interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK ze dne 30.4.2009 adresované odboru kontrolnímu a právnímu + příloha rozsudek č.j. 22 Ca 258/2005-52

-         Interní sdělení odboru kontrolního a právního KrÚ JMK „Žádost o stanovisko ke stížnosti“ ze dne 30.4.2009 adresované odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK

-         Interní sdělení odboru kontrolního a právního KrÚ JMK „Žádost o prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti“ ze dne 5.5.2009 adresované řediteli KrÚ JMK

-         Interní sdělení ředitele KrÚ JMK ze dne 6.5.2009 „Sdělení k žádosti o prodloužení lhůty“ adresované  vedoucímu odboru kontrolního a právního KrÚ JMK

-         Sdělení ze dne 11.5.2009, č.j. JMK 65556/2009 „Oznámení o prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti“

-         Interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 5.5.2009 adresované odboru kontrolnímu a právnímu KrÚ JMK včetně příloh:

·        rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26.11.2008, č.j. Ca 161/2009-74

·        sdělení ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 40535/2009 ze dne 30.3.2009

-         Formulář „Zabezpečení podpisu hejtmana“

-         Odpověď hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22.5.2009, č.j. JMK 53543/2009

 

K bodu b)  Vaší žádosti poskytujeme:

-         Sběrný arch spisu S – JMK 53543/2009

-         Spisová obálka (výpis s GINISU) ke spisu S – JMK 53543/2009

Ostatní písemnosti jsou poskytovány pod bodem a) Žádosti.

 

K bodu c) Vaší žádosti sdělujeme:

            Povinný subjekt nemá k tomuto bodu žádnou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Konzultace s nadřízeným orgánem, které byly důvodem pro prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti, probíhaly telefonicky a nebyl z nich učiněn žádný záznam.

 

V případě poskytovaných dokumentů  byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob – viz samostatné rozhodnutí č.j. JMK 89582/2009, ze dne 24.6.2009.

           

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.

                                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                                   

 

Přílohy: dle textu