Informace č.j.: JMK 80944/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                         ČJ.                                                        Sp.Zn.                                  Vyřizuje/linka                                      Brno
ze dne                                       JMK 80944/2009                             bez Sp.Zn.                           Krásná/541651233                            18. 6. 2009
 
 
„jmenování ing. Venclíka zmocněncem – 3a prodloužení lhůty“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 7. 6. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jmenování ing. Venclíka zmocněncem– 3a – prodloužení lhůty“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
v souvislosti s níže uvedenou žádostí o informace jsme obdrželi sdělení pro prodloužení lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Požadujeme
a) sdělit, o jaké KONKRÉTNÍ složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit), tj. není jen možné uvést, že Krajský úřad má složky, a to jsou odbory KrÚ.
b) sdělit, o jaký KONKRÉTNÍ závažný zájem se jednalo. Konkrétní důvod se požaduje uvést pro každou složku, o kterou se jednalo.
Upozorňujeme, že prodloužení lhůty je mimořádným prostředkem, který nemůže být používán paušálně, ‚ake‘ musí být zcela KONKRÉTNĚ zdůvodněn, aby bylo zamezeno např. i flagrantnímu zneužití tohoto institutu povinnými subjekty, které postupují obstrukčně nebo nestihnou splnit zákonnou lhůtu.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
      V souvislosti s vyřízením Vaší žádosti o informace ze dne 2. 5. 2009 s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jmenování ing. Venclíka zmocněncem – 3a“ (dále jen „předmětná žádost“) bylo nutné provést konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, resp. bylo třeba oslovit jednotlivé odbory povinného subjektu, a to písemně, formou interního sdělení.
Předmětná žádost se týkala působnosti odboru dopravy a odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dále byly osloveny složky povinného subjektu, kterými jsou: odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, odbor vnějších vztahů, odbor kancelář ředitele a odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského. Dále pak povinný subjekt oslovil radního Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka.
 
k písm. b) Žádosti:
Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné žádosti bylo mj. požadováno předat „kopii veškeré korespondence dotyčného ing. Venclíka a JMK s Ministerstvem dopravy za období od 1. 6. 2007“ (tedy za poměrně rozsáhlé časové období), byl povinný subjekt nucen přistoupit k prodloužení lhůty pro vyřízení předmětné žádosti.
Důvodem pro prodloužení lhůty tedy byly konzultace mezi více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Účelem těchto konzultací bylo získat informace, kterými disponovaly příslušné odbory povinného subjektu a které byly důležité pro řádné vyřízení předmětné žádosti.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz