Informace č.j.: JMK 83742 /2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                            Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                                   JMK 83742/2009                      S – JMK 63146/2009 OKP                       Zich/541651219                      11.6.2009
 
 
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – jednani na 27.4.2009 s rakouskou stranou“– poskytnutí informace 2
 
 
Vážení,
 
            dne 4.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 - jednani na 27.4.2009 s rakouskou stranou“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
Pozadujeme
a)      zaslat kopii vslede korespondence, která predchazela predmetnemu jednani
b)      sdelit kdo se jednani zucastnil
c)      predat prezencni listninu z predmetneho jednani a zapis /zaznam z tohoto jednani
d)      predat kopie vsech prezentaci z predmetneho jednani
e)      predat kope vsech predanych dokumentu na danem jednani
f)       predat kopii veskere korespondence, ktera nasledovala po danem jednani
g)      kopii tiskove zprávy jak byla predana mediim, vcetne pruvodniho dopisu “.
 
Povinný subjekt reagoval na danou Žádost sdělením označeným jako „Zadost o informace dle zákona 106/99 – jednani na 27.4.2009 s rakouskou stranou“ poskytnutí informace“ ze dne 14.5.2009 zaslané dne 15.5.2009.
 
Na dané poskytnutí informace jste reagovali stížností označenou jako „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. – „jednání na 27.4.2009 s rakouskou stranou“ ze dne 6.6.2009.
Ve své Stížnosti ze dne 6.6.2009 namítáte, že „postup povinného subjektu spočívá na nesprávném právním posouzení věci a při rozhodování postupoval v rozporu se zákonem.“
 
K danému uvádíme, že uplatňujeme postup dle § 16a odst. 5 a ve lhůtě sedmi dnů ode dne podání stížnosti vyhovujeme Vaší žádosti o informace.
 
K části Stížnosti, která obsahuje podání označené jako stížnost dle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jež směřuje proti způsobu poskytnutí informace, uvádíme, že zákon č. 106/1999 Sb. vylučuje ve svém ustanovení § 20 odst. 4 aplikaci ustanovení § 175 správního řádu a posouzení způsobu vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je zcela v režimu § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k Žádosti pod bodem a):
  • Povinný subjekt zjistil, že má korespondenci, jež předcházela danému jednání a jedná se o emailovou pozvánku zaslanou dne 23.4.2009 Ing. Rudolfem Schwarzem a odpověď na tuto pozvánku zaslanou z kanceláře hejtmana dne 24.4.2009. Danou korespondenci Vám v elektronické verzi zasíláme jako přílohu tohoto poskytnutí informace.
 
k Žádosti pod bodem b):
  • Jednání se účastnila za Jihomoravský kraj náměstkyně Ing. arch. Anna Procházková, která na daném jednání zastupovala hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška.
 
k Žádosti pod bodem c):
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadovanou informaci. Povinný subjekt Vám dále sděluje, že zápis z daného jednání pořizovali zástupci rakouské strany.
 
k Žádosti pod bodem d):
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadovanou informaci. Z daného jednání nebyla poskytnuta žádná prezentace a Jihomoravská kraj k danému jednání žádnou prezentaci nevytvářel.
 
k Žádosti pod bodem e):
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadovanou informaci. Na daném jednání nebyly předávány žádné materiály v elektronické či písemné podobě.
 
k Žádosti pod bodem f):
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadovanou informaci. Jihomoravský kraj nevedl následně s rakouskou stranou k dané schůzce žádnou korespondenci.
 
k Žádosti pod bodem g):
  • Povinný subjekt zjistil, že nemá Vámi požadovanou informaci. Jihomoravský kraj neposkytoval z daného jednání tiskovou zprávu médiím.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
Přílohy: pozvánka ze dne 23.4.2009
            odpověď na pozvánku ze dne 24.4.2009