Informace č.j.: JMK 13296/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 13296/2007                    S-JMK 162449/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                       29. 1. 2007                 
 
 
Korespondence s MK atd. – písm. d) - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 25. 12. 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MK atd.“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti požadujete „předat veškerou korespondenci s
a)      Ministerstvem kultury,
b)      Národním památkovým ústavem v Praze,
c)      Národním památkovým ústavem v Brně,
d)      Biosférickou rezervací Dolní Morava,
e)      orgány UNESCO,
f)       Ministerstvem zahraničních věcí,
g)      Českou geologickou službou Brno,
h)      Českou geologickou službou Praha,
i)        regionálním muzeem Mikulov
j)       správou CHKO Pálava
k)      všemi orgány Rakouska,
l)        všemi orgány Slovenska
l)    všemi orgány EU
specificky ve věci Zadání ÚP VÚC okres Břeclav, území prognózy Břeclavsko, Zadání a Návrhu ÚP VÚC Břeclavsko.“.
 
 
            Dopisem Krajského úřadu ze dne 16. 1. 2007 č.j.: JMK 7239/2007 Vám byly v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuty Vámi požadované informace vyjma informace dle písm. d) Žádosti. V tomto případě Vám bylo sděleno, že Krajský úřad má k dispozici dopis Biosférické rezervace Dolní Morava ze dne 12. 5. 2006 ve věci „Vyjádření k návrhu územního plánu VÚC Břeclavsko“ s tím, že jde o informaci dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., tedy informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou (Biosférickou rezervací Dolní Morava), již takovouto povinnost zákon neukládá a současně tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. S ohledem na uvedené Krajský úřad dne 16. 1. 2007 rozhodl o odmítnutí písm. d) Žádosti. Současně byla Biosférická rezervace Dolní Morava Krajským úřadem dotázána, zda souhlasí s poskytnutím výše uvedeného dopisu. Souhlas k poskytnutí tohoto dopisu byl Biosférickou rezervací Dolní Morava udělen dne 29. 1. 2007.
 
 
            Vzhledem k uvedenému Vám v příloze poskytujeme dopis Biosférické rezervace Dolní Morava ze dne 12. 5. 2006 ve věci „Vyjádření k návrhu územního plánu VÚC Břeclavsko“.
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                           vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (1 A4 jednostranná)