Informace č.j.: JMK 80047/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                                 Brno
ze dne                                   JMK 80047/2009                      S-JMK 48464/2009 OKP                     Krásná/541651233                       3. 6. 2009
 
 
„R52 a Pasohlávky“ – poskytnutí informace – písm. b)
 
 
Vážení,
 
dne 2. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – R52 a Pasohlávky“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku proběhlo jednání k R52 a Pasohlávkám.
Požadujeme předat
a) kopii veškeré korespondence , která předcházela tomuto jednání včetně pozvánek a včetně korespondence dokládající, kdo a kdy a proč inicializoval změny projektu R52,
b) kopii veškeré korespondence s Thermal Pasohlávky, obcí Pasohlávky a soukromými investory ve věci R52 v oblasti Pasohlávek a Mošovských‘ jezer, a to za období od 1.1.2007 (Toto je požadováno, aby bylo možno vyloučit korupční pozadí daných jednání),
c) kopii zápisu z předmětného jednání včetně všech prezentací předložených na tomto jednání, všech dokumentů prezentovaných na tomto jednání, všech dokumentů předaných na tomto jednání a včetně prezenční listiny,
d) kopii dokladu o požití služebního vozidla a kopii vyúčtování služební cesty osob z JMK, které se jednání zúčastnily.
e) Kopii veškeré korespondence navazující na předmětné jednání,
f) kopii objednávek a faktur ‚dokládající‘,kdo a kdy objednal vizualizaci, která je v přiloženém článku, a dokládající kdo a kdy objednal a provedl předmětné úpravy projektu R52.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová i faxová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.“.
 
Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: JMK 48464/2009 ze dne 16. 4. 2009 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. – ‚R52 a Pasohlávky“ ze dne 25. 4. 2009, která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podána dne 27. 4. 2009.
 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra č. j.: MV-33226-2/ODK-2009 ze dne 19. 5. 2009 (dále jen „Rozhodnutí MV“) bylo povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, přikázáno, v části bod b) Žádost opětovně vyřídit.
 
V návaznosti na Rozhodnutí MV Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace, resp. „kopii veškeré korespondence s Thermal Pasohlávky, obcí Pasohlávky a soukromými investory ve věci R52 v oblasti Pasohlávek a Mošovských‘ jezer, a to za období od 1.1.2007“ ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                 541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz