Informace č.j.: JMK 68761/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                               Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                                JMK 68761/2009                     S-JMK 68761/2009 OKP                    Krásná/541651233                   28. 5. 2009
 
 
„Zločinci“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – Zločinci“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
Podle přiloženého článku radní ing. Venclík veřejně uvedl:
V Česku odpůrci stavby, mnozí dokonce s bydlištěm daleko mimo oblast výstavby, stále úspěšně zdržují pokračování projektu. ‘Ti lidé, kteří tomu brání, jsou zločinci,‘ tvrdí krajský radní Milan Venclík s tím, že by se takzvaní ekologové měli zodpovídat za jimi způsobené škody.
Požadujeme
a) sdělit zcela konkrétně, o kterých ‚osoba‘ ing. Venclík hovořil, když hovořil o ‚ZLONČINCÍCH‘
b) sdělit zcela konkrétně, o kterých ‚osoba‘ ing. Venclík hovořil, když hovořil o osobách ‘s bydlištěm daleko mimo oblast výstavby‘
c) sdělit, ‚a‘ jakých konkrétních škodách ing. Venclík hovořil a kdo je za ně zodpovědný
d) sdělit jak se Jihomoravský kraj vypořádal s autorizovanou studií dopravního odborníka ing. Strnada, který doložil, že koncepce s napojením Rakouska u Mikulova vede k nákladům až o cca 30 miliard vyšším, než napojení u Břeclavi.
Zdůrazňujeme, že pokud člen Rady kraje veřejně vystoupí s určitými informacemi, pak nepochybně má dokumenty doloženo, co sděluje veřejnosti.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) - c)  Žádosti:
Ing. Venclík ve svém projevu vystupoval jako politik. Povinný subjekt, resp. Jihomoravský kraj nemá žádné Vámi požadované informace k písm. a) – c) Žádosti, které by se vztahovaly k jeho působnosti, ani není povinen takovéto informace mít.
Pro úplnost pouze dodáváme, že náměstek hejtmana není orgánem povinného subjektu, jehož jménem by mohl samostatně jednat, resp. náměstek hejtmana není podle § 1 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, orgánem kraje a nevztahuje se tedy na něj informační povinnost podle zákona č. 106/1999 Sb. Povinnými subjekty jsou podle tohoto ustanovení mj. „územní samosprávné celky a jejich orgány“.
 
k písm. d) Žádosti:
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                        Mgr. Martin Mikš
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                            v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                 vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                             odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                            DIČ                                Telefon                        Fax                             E-mail                                                Internet
70888337                CZ70888337                 541651111                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz