Informace pro žadatele o akreditaci

 

 

 

 

Informace pro žadatele o akreditaci k provozování školícího střediska
 
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. 4. 2008 nová pravidla pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, v jejichž  důsledku budou provozovatelé školících středisek povinni splnit podmínky akreditace k provozování školícího střediska (dále jen „akreditace“).
Osoby, které prováděly zdokonalování odborné způsobilosti podle dosavadní úpravy, jsou povinny, chtějí-li provozovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona 374/2007 Sb., do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 1. 5. 2008) požádat o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku podle § 49 a 50. Do doby udělení akreditace nebo rozhodnutí o neudělení akreditace se tyto osoby považují za provozovatele školicího střediska, kterým byla udělena akreditace k provozování této činnosti.
Akreditaci k provozování školícího střediska uděluje krajský úřad příslušný podle místa podnikání fyzických osob nebo sídla právnické osoby. Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OD KrÚ JMK“) v rámci sjednocení, zjednodušení a urychlení postupu při vyřizování žádostí o akreditaci k provozování školícího střediska připravil pro žadatele o akreditaci následující pomůcku.
 
Podklady pro udělení k provozování školícího střediska:
·        Písemná žádost o udělení akreditace, (vlastní text)
·        Živnostenské oprávnění, (neověřená kopie)
                                                                                 
    • Kontrolní systém pro sledování souladu výuky a výcviku s plánem, (vlastní text obsahující navržený způsob vlastní kontrolní činnosti provozovatele střediska) 
  • Uhrazení správního poplatku podle položky 28 písm. i) přílohy z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výší 3.000 Kč, poplatek lze uhradit na pokladně KrÚ JMK)
Žádost o udělení akreditace k provozování školícího střediska včetně podkladů doručte:
                        Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy
                        Žerotínovo nám. 3
                        601 82 Brno
V řízení o udělení akreditace se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.