Informace č.j.: JMK 65583/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                                   JMK 65583/2009                      S-JMK 65583/2009 OKP                      Krásná/541651233                    21. 5. 2009
 
 
„výjimka u soudu“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – výjimka u soudu“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 7.5.2009 proběhlo výjezdní zasedání Rady JMK v Mikulově. O tomto jednání vyšel v MFDNES přiložený článek.
náměstkyně hejtmana ing. Procházková uvedla: ‘Výjimku pro tento pro tento úsek už udělila Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava. Jiná ekologická sdružení však proti ní podala odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu. Jeho rozhodnutí je zatím v nedohlednu,‘ uvedla.
Požadujeme
a) předat kopii předmětné výjimky
b) sdělit kdo a kdy se proti předmětné výjimce odvolal soudu
c) předat kopii korespondence se všemi subjekty, včetně soudu, který předmětnou výjimku řeší, ve věci předmětného odvolání k soudu
dokumenty existující elektronicky požadujeme na CDROM. Pokud předmětné dokumenty neexistují elektronicky a vlastní dokument má více než 10 stran, požadujeme zaslat naskenované jen titulní strany a strany, kde je informace obsažena.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, emailová ‚oi‘ faxová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) – c) Žádosti:
Předmětná výjimka byla udělena společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. Povinný subjekt nemá k dispozici žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a není ani povinen takového informace mít. V případě zájmu o bližší informace Vám doporučujeme, obrátit se na autora Vámi citovaného článku.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                                 Mgr. Martin Mikš
                                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                                            v z. Radomír Zimek, v.r.
                                                                                                                          oddělení legislativní a právní
                                                                                                                        odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                 541651111                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz