Informace č.j.: JMK 65578/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
ČJ.                                                        Sp.Zn.                                                              Vyřizuje/linka                                                        Brno
JMK  65578/2009                             S-JMK 65578/2009 OKP                            Mgr. Klusáčková/541651234                            20.5.2009
 
 
„tři plovoucí ostrůvky“-  poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9.5.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – tři plovoucí ostrůvky“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Dne 7.5.2009 proběhlo výjezdní zasedání Rady JMK v Mikulově. O tomto jednání vyšel v MF Dnes přiložený článek.
Náměstkyně hejtmana ing. Procházková uvedla: zvláštním problémem v celém projektu bude pro kraj zřejmě požadavek ochránců přírody v souvislosti s budováním úseku přes novomlýnská jezera. Podle náměstkyně hejtmana Anny Procházkové žádají vybudování tří plovoucích ostrůvků v jezerech pro vodní ptactvo.“
Požadujeme předat kopie dokladů, které dokládají tvrzení o třech plovoucích ostrůvcích.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme požadované informace, resp. Vám sdělujeme následující:
Povinný subjekt nemá žádné požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., resp. nemá žádné informace, které by  „dokládaly tvrzení o třech plovoucích ostrůvcích“.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                             DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz