Informace č.j.: JMK 62036/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                               Sp.Zn.                                                     Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                 JMK 62036/2009                    S-JMK 62036/2009 OKP                    Krásná/541651233                    14. 5. 2009
 
 
„jednání o jižním obchvatu Kuřimi 21.4.2009“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1. 5. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání o jižním obchvatu Kuřimi 21.4.2009“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 21.4.2009 proběhlo v Kuřimi jednání o obchvatu ‚Křuimi‘
http://www.ceskatelevize.cz/program/10213446621-22.04.2009-18:00-1-udalosti-v-regionech.html?online=1
Před tím JMK v řadě případů s Kuřimí o jižní variantě obchvatu Kuřimi jednalo, získalo takové podklady o jižním obchvatu města Kuřimi, že je nechalo zapracovat do ‘průzkumu a rozboru‘ k ZÚR JMK.
ŘSD zde prezentovalo prezentaci a ta obsahovala výsledky z nové studie k dopravě na jižní Moravě, zejména týkající se R43 a města Brna.
Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence (včetně všech studií), která se vztahuje k obchvatu Kuřimi, a to se všemi subjekty, a to od 1.1.2008, a to včetně korespondence s JMK, kde je uvedeno tvrzení prezentované městem Kuřim, ze JMK souhlasil s jižní variantou obchvatu Kuřimi.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin, dokumenty předané osobně.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
V příloze předáváme kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s.r.o, č.j.: 2743/09 ze dne 11. 11. 2008 na jednání konané dne 18. 11. 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kuřimi.
 
Dále má povinný subjekt k dispozici dopis starosty města Kuřim ze dne 22. 1. 2009 č.j.: MK/1116/09/OIRR/Le, který Vám již byl povinným subjektem poskytnut v rámci vyřízení Vaší žádosti o informace ze dne 14. 2. 2009 s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jižní obchvat Kuřimi - III“, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 23260/2009 ze dne 4. 3. 2009. Dle přiložené doručenky, resp. dodejky Vám bylo předmětné sdělení doručeno dne 13. 3. 2009, máte ho tedy prokazatelně k dispozici a není Vám povinným subjektem opětovně předáváno.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá, a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranný)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                  541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                    www.kr-jihomoravsky.cz