Informace č.j.: JMK 58908/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                              Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                                Brno
ze dne                                 JMK 58908/2009                    S - JMK 58908/2009 OKP                     Krásná/541651233                     7. 5. 2009
 
 
„emailová korespondence ing. arch Procházkové - 6“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 26. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 6“ (dále jen „Žádosti“).
 
V Žádosti požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence, a to za období od. 1.9.2008 přijaté i odeslané z emailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit, které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro zaměstnance KrÚ JMK, které v odboru kanceláře hejtmana byli v průběhu obodobí od 1.9.2008 určeni pro podporu činnosti ing. arch. Procházkové,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1.9.2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
K písm. a) a c) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
K písm. b) Žádosti:
Pro náměstkyni hejtmana Jihomorasvkého kraje ing. arch. Annu Procházkovou je zřízena emailová schránka ve formě prochazkova.anna@kr.jihomoravsky.cz a pro její asistentku náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Jitku Doležalovou je zřízena emailová schránka ve formě dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                 541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                    www.kr-jihomoravsky.cz