Informace č.j.: JMK 65018/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                                Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                                  JMK 65018/2009                     S - JMK 23380/2009 OKP                     Krásná/541651233                    7. 5. 2009
 
 
„emailová korespondence ing. arch Procházkové - 4“ - poskytnutí informace - II
 
 
Vážení,
           
dne 15. 2. 2009 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny dvě Vaše obsahově totožné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvy: „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 4“ a „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. arch. Procházkové – 3“ (dále jen „Žádosti“).
 
 
V Žádostech požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence ing. arch, Procházkové, a to za období od. 1.9.2008 přijaté i odeslané z emailové schránky prochazkova.anna@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro sekretariát ing. arch. Procházkové,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1.9.2008.
d) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence ing. arch. Procházkové a ‚jejiiho‘ sekretariátu odeslané z emailových schránek <posta@kr.jihomoravsky>, <podatelna@kr.jihomoravsky.cz> přijaté pro ing. arch. Procházkovou a její sekretariát v těchže emailových schránkách, a to za období od 23.12.2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: JMK 23380/2009 ze dne 2. 3. 2009 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚emailová korespondence ing. arch. Procházkové - 4’“ ze dne 28. 3. 2009, o které rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím č. j.: MV-35609-2/ODK-2009 ze dne 21. 4. 2009, kterým bylo povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje přikázáno, žádost o poskytnutí informací opětovně vyřídit
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
K písm. a), c) a d) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
Pro úplnost pouze dodáváme, že v případě emailu Dr. Ing. Marie Zezůlkové z Magistrátu města Brna ze dne 17. 9. 2008, na který je stěžovatelem odkazováno ve výše uvedené stížnosti ze dne 28. 3. 2009, se nejednalo o úřední korespondenci, nýbrž o neformální osobní sdělení Dr. Ing. Zezůlkové adresované paní náměstkyni.
 
K písm. b) Žádosti:
Pro náměstkyni hejtmana Jihomorasvkého kraje ing. arch. Annu Procházkovou je zřízena emailová schránka ve formě prochazkova.anna@kr.jihomoravsky.cz a pro její asistentku Bc. Jitku Doležalovou je zřízena emailová schránka ve formě dolezalova.jitka@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                         Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                  CZ70888337                  541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz