Informace č.j.: JMK 55294/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                                Brno
ze dne                                JMK 55294/2009                      S-JMK 55294/2009 OKP                     Krásná/541651233                      30. 4. 2009
 
 
„jednání k R43 a R52 na KrÚ JMK 14.4.2009“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 18. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43 a R52 na KrÚ JMK 14.4.2009“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
na zastupitelstvu 15.4. v Bystrci starosta informoval, že se předchozího dne zúčastnil jednání na kraji svolaného ing. Venclíkem k R43 a R52, na kterém bylo také ŘSD a další starostové. Ing. Venclík tam informoval, že R52 bude v krátké době dostavěna a jih města Brna bude zahrnut větším množstvím dopravy. ŘSD prý poukazovalo na počet usmrcených na silnicích JmK – bude prý předloženo také dopravní komisi. ŘSD předvedlo prezentaci s toky vozidel – předpoklad 2030 (na severu 75 tis. vozidel, na úrovni Tišnov-Blansko pouze 19 tis.). Předpokládané peníze a priority ŘSD – R43 prý je na 7. místě v pořadí financování – nyní bez peněz.
Požadujeme zaslat
a) kopii veškeré korespondence, která předcházela předmětnému jednání,
b) elektronické verze všech prezentací, včetně prezentace ing. Venclíka a ŘSD z předmětného jednání
c) kopii prezenční listiny a elektronickou kopii záznamu/zápisu z předmětného jednání a zvukový záznam z předmětného jednání
d) kopii veškeré korespondence, která navázala na předmětné jednání
e) dokumenty, které dokládají, že R43 je na 7. místě pro financování
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání včetně prezenčních listin, dokumenty předané osobně.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) – e) Vaší Žádosti, a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                    Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                  541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz