TK 26. 1. 2007

Tisková konference 26. ledna 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek. Ten hovořil o možnostech čerpání peněz z fondů EU v období 2007-2013 a o škodách na lesních porostech v JMK. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o přezkumech hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a směrovkách k sídlu JMK. Jiří Klement přiblížil kalendář akcí. V závěru tiskové konference seznámili představitelé Jihomoravského stavebního společenství Rudolf Böhm a Jiří Březa se soutěží Stavba Jihomoravského kraje 2006. Bližší informace o této soutěži najdete na www.jmss.cz .

  Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 Mezi širokou škálu státní správy, kterou provádí krajský úřad v přenesené působnosti, patří i přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření podléhají každoročně veškeré územní celky, které mají sídlo na území Jihomoravského kraje. Je na rozhodnutí každého územního celku, zda o přezkoumání hospodaření požádá krajský úřad, který přezkum provede bezplatně, nebo zda  zadá přezkoumání hospodaření auditorovi a náklady  bude hradit ze svých rozpočtových prostředků. V roce 2006 vznikly na území Jihomoravského kraje čtyři nové dobrovolné svazky obcí a jeden územní samosprávný celek. Z tabulky je patrné zvýšení počtu územních celků, které požádaly o přezkoumání hospodaření krajský úřad.

Za rok 2006 bude krajským úřadem přezkoumáno o 8 územních celků více než za rok 2005.

 

 

celkový počet

provádí Krajský úřad

provádí auditor

 

ÚSC

DSO

ÚSC

DSO

ÚSC

DSO

2005

671

121

556

72

115

49

2006

672

125

559

77

113

48

  Pozn.: ÚSC – územní samosprávný celek, DSO – dobrovolný svazek obcí

 

Na základě časového plánu proběhla v druhé polovině roku 2006 tzv. dílčí přezkoumání za část kalendářního roku. Dílčí přezkoumání je povinen krajský úřad provést u všech dobrovolných svazků obcí a u územních samosprávných celků,  které mají více než 800 obyvatel a také u těch, které vykonávají hospodářskou činnost. Dále provádí dílčí přezkum i u ostatních obcí, které projeví zájem. Prioritou dílčího přezkoumání je přesný popis zjištěné chyby či nedostatku včetně uvedení povinností, stanovených právními předpisy a popis dalších hledisek přezkoumání, která nebyla dodržena. Obce tak mohly zjištěné nedostatky ještě do konce roku 2006 odstranit a předejít tomu, aby se objevily v závěrečné zprávě o přezkumu hospodaření. Dílčí přezkoumání je tak vlastně formou metodické pomoci obcím.

 

Následující tabulka obsahuje údaje o provedených dílčích přezkoumáních v II. pololetí 2006

 

Okres

počet ÚSC, které požádaly KrÚ

dílčích

počet DSO, které požádaly KrÚ

dílčích

počet

%

počet

%

Blansko

124

108

87,10

15

15

100,00

Brno

0

0

0,00

0

0

0,00

Brno-venkov

125

113

90,40

22

22

100,00

Břeclav

50

48

96,00

6

6

100,00

Hodonín

61

61

100,00

11

11

100,00

Vyškov

74

70

94,60

6

6

100,00

Znojmo

125

122

97,60

17

17

100,00

Celkem za KrÚ

559

522

93,40

77

77

100,00

Pozn.: ÚSC – územní samosprávný celek, DSO – dobrovolný svazek obcí

 

Nejčastější nedostatky zjištěné při dílčích přezkumech územních celků:

Ø      závěrečný účet neobsahoval údaje v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech),  např. vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, s rozpočtem krajů, chyběly údaje o tvorbě a použití fondů,

Ø      nebyl předložen rozpočtový výhled nebo v rozpočtovém výhledu chyběly povinné údaje, takže byl porušen § 3 zákona o rozpočtových pravidlech, 

Ø      územní celek chybně účtoval pořízení dlouhodobého majetku, např. neoceňoval dlouhodobý majetek pořizovacími cenami (chyběly náklady související s jeho pořízením – dopravné, projekty, atd.),

Ø      nesprávně byly vypočteny měsíční odměny uvolněným členům zastupitelstva (nezaokrouhlení na desetikoruny nahoru) či zastupitelstvem obce nebyly schváleny odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva,

Ø      prostředky účelově určené na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly nesprávně čerpány,

Ø      některé nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2005 nebyly územními celky odstraněny,

Ø      nesprávně byly tříděny příjmy a zejména výdaje podle rozpočtové skladby (paragrafy, položky),

Ø      nebyly vyhotovovány předpisy pohledávek,

Ø      v některých případech nebylo doloženo zveřejnění záměru obce nakládat s nemovitostmi ve svém vlastnictví.

 

  Směrovky k sídlu JMK

 

Pro další zlepšení a zjednodušení orientace občanů realizoval Krajský úřad Jihomoravského kraje naváděcí dopravní systém – směrovky. Jedná se o systém, který navádí motoristy ke krajskému úřadu ze všech hlavních směrů. Značení vede motoristy ze čtyř exitů dálnice D1 na okraji Brna (exit Bohunice, exit Vídeň, exit Bratislava, exit Slatina) a dále ze silnice R43 po trase Sportovní – Pionýrská – Lidická – Žerotínovo náměstí. Značení je ukončeno na Žerotínově náměstí oboustranným značením, tzv. „sendvičem“, kde je uveden znak kraje se šipkou směrem na budovu krajského úřadu. Směrovky jsou umístěny na stávajícím značení nebo na nových sloupcích.

Naváděcí systém byl osazen v rámci plnění opatření akčního plánu, který tvoří součást Závěrečné zprávy k sebehodnocení dle modelu CAF (CAF - Common Assessment Framework, do češtiny obvykle překládáno jako  Společný hodnotící rámec, je využíván jako nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti). Krajský úřad se v roce 2005 zapojil do projektu národní politiky podpory jakosti s názvem „Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR“.