TK 5. 1. 2007

Tisková konference 5. ledna 2007

 


Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek, který na ní informoval o ocenění prvního občánka JMK v roce 2007 a také o situaci stacionáře v Petrovicích. Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha hovořil o účasti kraje na veletrhu Regiontour, vyhlášení soutěže Zlatý erb a také o volbách v některých obcích v JMK. Jiří Klement seznámil novináře s kalendářem akcí.

 

 První letošní občánek

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi 4. ledna 2007 vzala na vědomí poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč a pamětní medaile René Kolegarovi a dále věcných darů  v celkové ceně do 5 000,- jemu samotnému, jeho rodičům a sourozencům. Zároveň RJMK schválila poskytnutí  pamětní medaile Jihomoravského kraje Barboře Kmeťové a věcných  darů  v celkové ceně do 5 000,- Kč jí samotné, jejím rodičům a sourozencům.

Již na své prosincové schůzi 21. prosince 2006 RJMK schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč a pamětní medaile prvnímu občánkovi Jihomoravského kraje narozenému na území Jihomoravského kraje v roce 2007 a poskytnutí věcných darů do výše 5.000,- Kč prvnímu občánkovi Jihomoravského kraje roku 2007 a jeho rodičům a sourozencům. Na  základě  informací,   poskytnutých  všemi  porodnicemi  v  Jihomoravském  kraji, se 5 vteřin po půlnoci narodil chlapeček René Kolegar v Nemocnici Vyškov matce Lence Kolegarové.

Další dítě se narodilo 1.1.2007 v Nemocnici Znojmo 24 vteřin po půlnoci, a to Barbora Kmeťová matce Monice Kmeťové. Vzhledem k faktu, že obě děti se narodily během první minuty roku 2007, bude poskytnuta pamětní medaile a věcné dary též Barboře Kmeťové.

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech je místem trvalého pobytu občana v době jeho narození místo trvalého pobytu matky. Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích v § 12 stanoví, že občanem kraje je fyzická osoba, která je státním  občanem  České  republiky  a  je  přihlášena  k  trvalému  pobytu  v  některé  obci  nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje. Místem trvalého pobytu matky René Kolegara paní Lenky Kolegarové je Vyškov, místem trvalého pobytu matky Barbory Kmeťové paní Moniky Kmeťové je Banská Bystrica (Slovensko). Rodiče Barborky žijí a pracují v Praze, ale rodit chtěli ve Znojmě, neboť dle jejich vyjádření slyšeli o mimořádném přístupů lékařů i zdravotních sester v Nemocnici Znojmo.

  

Situace stacionáře v Petrovicích

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 26. října 2006 schválila ke dni 31. 12. 2006 odnětí akreditace JMK občanskému sdružení Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán na projekt „Stacionář pro těžce zdravotně handicapované – Petrovice, okr. Blansko“, který byl zařazen do systému financování na víceleté období. Šlo přitom o jediný případ odnětí akreditace z více než osmdesáti subjektů, které se tohoto systému v JMK – ojedinělého v ČR - účastní. Důvodem bylo nesplňování řady podmínek akreditace a kritérií vybraných standardů kvality sociálních služeb. Nejzávažnější nedostatky byly zjištěny zejména v oblasti uzavírání smluv s uživateli služeb a v oblasti personální.

Občanské sdružení Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán  však mělo možnost žádat o dotaci v rámci každoročně vyhlašovaného jednoletého dotačního řízení v oblasti sociálních služeb, což také učinilo. Jihomoravský kraj je připraven řešit tuto žádost o dotaci Sdružení Samaritán pro stacionář v Petrovicích nadstandardním způsobem – poskytnout dotaci ve výši cca 300 000 korun v co možná nejkratším termínu. 

Navržený rozpočet stacionáře v Petrovicích ve výši 4.568 tis. Kč na rok 2007  je nepřiměřený, meziroční nárůst o cca 720 tis. Kč při stejné kapacitě i provozu zařízení není relevantně zdůvodněný, příjmy od klientů jsou velmi podhodnocené.  Nový zákon o sociálních službách  předpokládá vyšší příjmy od klientů – zde se konkrétně předpokládá: od všech klientů i z týdenního a denního pobytu příjmy ve výši cca 1.500 tis. Kč, 330 tis. dotace z obce, 350 tis. dotace z Úřadu práce a již zmíněných cca 300 tis od JMK. Stacionář v Petrovicích má tak zajištěno financování ve výši 2.500 tis. Kč

Příspěvek v rámci dotačního řízení MPSV ČR je podle nového zákona o sociálních službách realizován jako výkon státní správy. Samotné hodnocení žádostí zajišťovalo celkem sedm nezávislých hodnotitelů. Žádost, která nedosáhla 50 bodů při věcném hodnocení, nemohla být doporučena k podpoře.To byl i případ žádosti NADATIO SAMARITANUS - Sdružení Samaritán, Stacionář pro těžce handicapované občany – Petrovice. Další čtyři žádosti tohoto sdružení však v rámci dotačního řízení MPSV ČR podpořeny byly.

Další budoucnost stacionáře v Petrovicích záleží především na postoji jeho zřizovatele. Osud klientů stacionáře není Jihomoravskému kraji lhostejný. Pro případ, že by se Sdružení Samaritán rozhodlo ukončit poskytování sociálních služeb ve stacionáři v Petrovicích, je JMK připraven poskytnout pomoc při zajištění poskytování sociálních služeb všem uživatelům v souladu s ustanovením § 93 zákona o sociálních službách, a to ve spolupráci s ostatními poskytovateli a s obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle místa pobytu osob.

 

  Prezentace Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday World Praha a Slovakiatour Bratislava v roce 2007

 

Ve dnech 11. – 14. ledna 2007 se otevřou brány 16. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2007. Jihomoravský kraj bude prezentovat svoji turistickou nabídku v expozici Jižní Morava, a to na 180 m2 ,  na dalších 40 m2 dostanou prostor pro prezentaci zástupci devíti partnerských regionů kraje.

Veletržní expozice Jižní Morava je variabilní a lze ji přizpůsobit menší ploše, kterou má kraj  pro prezentaci na veletrzích Holiday World v Praze (15. - 18. února 2007) a ITF Slovakiatour v Bratislavě (18. - 21. ledna 2007); zde bude připraven výstavní prostor pro pět přirozených turistických regionů a Jihomoravský kraj, opět s důrazem na produktovou nabídku.

Snahou Jihomoravského kraje je vytvoření ucelené nabídky turistického potenciálu kraje, proto je zde nabídka řešena jak regionálně, prezentací všech pěti přirozených turistických oblastí kraje, tak produktově, nabídkou produktů kulturně-poznávací, kongresové, vinařské, lázeňské, golfové a cyklistické turistiky. Pro návštěvníky veletrhu se stane nabídka přehlednější a bude úplná.

 Kromě vlastního prezentačního prostoru Jihomoravského kraje jsou na stánku Jižní Morava spoluvystavovatelé, kterými jsou zástupci z přirozených turistických regionů:

-         Statutární město Brno

-         Turistický region Brno a okolí

-         Turistický region Moravský kras a okolí

-         Turistický region Pálava a Lednicko-valtický areál

-         Turistický region Slovácko

-         Turistický region Znojemsko a Podyjí

Zvláštní důraz bude kladen na produktovou nabídku kongresové, vinařské, cyklistické, golfové turistiky, spoluvystavovatelé v této oblasti jsou:

-         Centrála cestovního ruchu jižní Moravy s nabídkou turistických produktů, produktových balíčků a golfové turistiky na jižní Moravě

-         Vinařský fond ČR s nabídkou možností vinařské turistiky. Na stánku budou k dispozici nové propagační materiály a také zde bude možno kvalitní jihomoravská vína ochutnat.

-         Letiště Brno-Tuřany a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, jako významné součásti dopravní infrastruktury kraje. Letiště Brno představí mimo již zavedené pravidelné spoje do Londýna, Mnichova a Prahy také objekt nového odbavovacího terminálu. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje bude prezentovat možnosti turistiky s využitím služeb IDS JMK jak v okolí města Brna, tak i v jiných částech kraje např. v okolí Židlochovic. K dispozici budou také propagační materiály  IDS JMK  – zejména knižní jízdní řády, mapy sítě linek a informační letáčky.

-         Muzea a galerie  Jihomoravského kraje, představí zde nabídku kulturní turistiky na jižní Moravě vč. nové expozice v Mikulově a mapy s názvem Inspirace k návštěvě.

Vedle expozice Jižní Morava připravil Jihomoravský kraj také expozici Partnerských regionů Jihomoravského kraje. V letošním roce se zde budou prezentovat :

- Bratislavský samosprávny kraj, Slovensko

- Leningradská oblast, Rusko

- Lodžské vojvodství, Polsko

- Provincie Bergamo, Itálie

- Šumadijský okruh, Srbsko

- Region Kaunas, Litva

- Zadarská župa, Chorvatsko

- Dolní Rakousko

Jihomoravský kraj podporuje ucelenou prezentaci celého turistického regionu Jižní Morava, do které patří rovněž část turistické oblasti Slovácko, která je prezentována na expozici Zlínského kraje. Prezentace obou částí Slovácka je umístěna v bezprostředním sousedství a propojena sjednocujícím prvkem – kobercem s logem Slovácka. 

Novinkou letošního roku je společný projekt „Čtyři moravská zastavení“ krajů: Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského, s cílem posílat si návštěvníky. Na  stáncích těchto krajů budou umístěny speciální pultíky – zastávky, kde se budou označovat soutěžního kupóny. Kupóny s razítky všech krajů budou zařazeny do slosování o ceny. Slosování proběhne od pátku do neděle na pódiu expozice Jižní Morava.

V rámci tohoto projektu budou prezentovány i nové produkty cestovního ruchu, tzv.  Jihomoravské premiéry, např. nová nabídka jihomoravských lázní, Ski-areál v Olešnici na Blanensku, turistický vláček v Brně, sedmadvaceti jamkové hřiště Golf Clubu Brno (Jinačovice), cyklotrasa krajem André (Velké Pavlovice), Pivovarská cyklotrasa (Oslavany), aj.  

V expozici Jižní Morava bude veletrh zahájen dne 11. 1. 2007 v 10:30 hodin hejtmanem Jihomoravského kraje  Ing. Stanislavem Juránkem.

Stejně jako v loňských ročnících budou mít návštěvníci možnost získat nejrůznější propagační materiály z celého Jihomoravského kraje. Připraven je i kulturní program. Ve čtvrtek, pátek i sobotu se o příjemnou atmosféru v expozici postarají cimbálové hudby ze Slovácka: Jury Petrů z Kyjova, Radošov z Veselí nad Moravou a OLiNa z Hodonína.

 

ářčáářSoutěž Zlatý erb

(výzva k účasti v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí)

Jihomoravský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlašuje krajské kolo devátého ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award. Soutěž Zlatý erb je organizována v krajských kolech a v navazujícím kole celostátním. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle nového správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. V celostátním kole přistoupí další kritéria.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města

b) nejlepší webové stránky obce

c) nejlepší elektronická služba    

V celostátním kole pak budou navíc uděleny zvláštní ceny:

- za nejlepší turistickou prezentaci

- za nejlepší bezbariérovou přístupnost

- web kraje (krajského úřadu) aj.

Jak se soutěže zúčastnit? Jihomoravského krajského kola soutěže Zlatý erb 2007 se mohou zúčastnit města a obce z Jihomoravského kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Přihlášky do soutěže jsou uvedeny na webové stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na pátek 26. 1. 2007 16:00.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb 2007 budete informováni.

V roce 2006 se do jihomoravského krajského kola soutěže Zlatý erb přihlásilo 28 obcí a měst, vítěz krajského kola v kategorii „nejlepší webová stránka města“ Tišnov získal druhé místo v celostátním kole.

Za Jihomoravský kraj: Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online: Jan Savický

 

Informace o volbách

Nové volby

Ministr vnitra vyhlásil na den 31. 3. 2007 nové volby do Zastupitelstva obce Milešovice, okres Vyškov.

Důvod: Počet členů zastupitelstva obce klesl pod hranici 5 (ust. § 58 odst. 1 písm. b) volebního zákona). Rezignaci podal i starosta obce, proto výkonem pravomoci starosty byla v souladu s ust. §  103 odst. 6 zákona o obcích pověřena jedna ze zbývajících tří členů zastupitelstva obce.

Protože v této obci nepůsobí starosta, plní jeho úkoly stanovené zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ředitel krajského úřadu.

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona starostovi resp. řediteli krajského úřadu

Datum, do kdy je třeba splnit úkol

Úkol

30. ledna

stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - § 15 písm. d) zákona

14. února

Poskytnutí informací volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků  zveřejněním na úřední desce- § 15 písm. g) zákona

18. února

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - § 17 odst. 6 zákona

1. března

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází v úvahu - § 17 odst.2 zákona

od 1. března

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí- v předstihu tak, aby proběhlo nejpozději 10.3.-§ 15 písm. e) zákona

10. března

1. zasedání okrskových volebních komisí

16. března

Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb- § 29 zákona

21. března

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů-§30 odst.1 zákona

28. března

Dodání hlasovacích lístků voličům-§ 25 odst. 5 zákona

31. března

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím - § 25 odst.5 zákona

 

11. únorainformuje registrační úřad (MěÚ Slavkov) ředitele krajského úřadu o registraci kandidátních listin.

Úkoly, které vyplývají krajskému úřadu z harmonogramu úkolů a lhůt:

nejpozději do

10. 1. 2007                         poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a hnutí                       

                                           registračním úřadům 

v den voleb 7:00-22:00 hod                                              

                                           kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech

Opakované volby

Ministr vnitra vyhlásil na den 31. 3. 2007 opakované volby do Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec.

Důvod: Usnesením Krajského soudu v Brně byly volby do zastupitelstva této městské části města Brna konané ve dnech 20. a 21. 10. 2006 prohlášeny za neplatné.

Úkoly, které vyplývají ze zákona starostovi, plní dosavadní starosta městské části Brno-Starý Lískovec.

Dodatečné volby

Ministr vnitra vyhlásil na den 17. 2. 2007 dodatečné volby v obcích: Borovník (registrační úřad Tišnov), Senetářov (registrační úřad Blansko) a Těšetice (registrační úřad Znojmo). Jedná se o obce, ve kterých se volby nekonaly, protože se v nich nepodařilo sestavit kandidátku (počet kandidátů byl menší než 5 nebo nebyli žádní).  V čele těchto obcí je až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce správce obce jmenovaný Ministerstvem vnitra. Protože v těchto obcích nepůsobí starosta, plní jeho úkoly stanovené zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ředitel krajského úřadu.

Registrační úřady (MěÚ Blansko, Tišnov, Znojmo) informovaly ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje o registraci kandidátních listin:

Borovník – 14 kandidátních listin

Senetářov – 6 kandidátních listin

Těšetice – 9 kandidátních listin.