Informace č.j.: JMK 52475/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                      Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                JMK 52475/2009                      S-JMK 52475/2009 OKP                     Krásná/541651233                    22. 4. 2009
 
 
„R43 a policie ČR“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 a policie ČR“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku byla vypracována studie k R43.
Požadujeme zaslat
a) kopii veškeré korespondence , která proběhla v souvislosti s touto studií, a to se všemi subjekty včetně obcí JMK, Policie ČR, Ministerstva dopravy a ŘSD
b) kopii předmětné studie v ‚lektronické‘ formě na CDROM
c) kopii veškeré korespondence, která se týká nehodovosti na R43, a to se všemi subjekty včetně obcí JMK, Policie ČR, Ministerstva dopravy a ŘSD, a to za období od 1.1.2008.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová i faxová, přijatí
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a) – c) Žádosti:
            Článek na něž je odkazováno ve Vaší Žádosti se týká nehodovosti na již stávající silnici I/43 a není v něm žádná zmínka o “studii k R43“. Povinný subjekt nemá k písm. a) – c) Žádosti žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a to vzhledem ke skutečnosti, že rychlostní komunikace R43 v současné době neexistuje a nejsou na ní tedy ani nehody, kterými by se mohla předmětná studie zabývat. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                           Mgr. Martin Mikš
                                                                                                           vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                              v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                   vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                                 odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                 CZ70888337                  541651111                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz