23. 4. 2009 Zastupitelé schválili záměr na přijetí úvěru pro kraj

Zastupitelé schválili záměr na přijetí úvěru pro kraj

Záměr na přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj od Evropské investiční banky ve výši od 1,5 do 2 mld. Kč schválili ve čtvrtek 23. dubna členové krajského zastupitelstva. Hejtmanovi Michalu Haškovi, který návrh předložil, uložili zahájit jednání s Evropskou investiční bankou o možnostech a podmínkách poskytnutí tohoto úvěru na financování projektů, spolufinancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů Jihomoravského kraje.
Michal Hašek, jehož iniciativa se setkala s jednoznačnou podporou (pro návrh zdvihlo ruku všech 61 přítomných zastupitelů), vyjádřil uspokojení nad tím, že se na jednom z možných způsobů jak navzdory krizi udržet dosavadní tempo rozvoje kraje, shodli představitelé celého politického spektra v krajském zastupitelstvu. „Teď budeme velmi pečlivě posuzovat oblasti, do kterých by vypůjčené prostředky byly směrovány. Očekávám, že ani to nebude pouze záležitost rady kraje. Chci, aby ujednání o tomto úvěru bylo věcí celé politické reprezentace – koalice i opozice,“ řekl Hašek bezprostředně po hlasování. Zdůraznil přitom, že schválený start jednání s bankou ještě neznamená úspěšné ukončení rozhovorů.
Pokud se úvěr podaří sjednat a schválit, měly by vypůjčené prostředky směřovat zejména do projektů v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, lázeňství, sociální péče, dopravy, vědy, výzkumu a inovací, zdravotnictví a životního prostředí. Předpokládané období, kdy by byl úvěr čerpán, spadá do let 2010 – 2013.

Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje byly kromě schválení záměru na přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj od Evropské investiční banky schváleny také dotace v rámci dotačních programů. Hejtman Michal Hašek zdůraznil zejména rozdělení 75 milionů korun v rámci Programu rozvoje venkova. „Je to historicky nejvyšší částka za 9 let co existuje Jihomoravský kraj. Rozhodli jsme se peníze poskytnout obcím tak, že nejmenší obce v kategorii 100-300 obyvatel získávají 100% částky, kterou požadovaly. Jednotlivé dotační tituly mají své stropy, podle jednotlivých typů je to 200 a 300 tisíc korun, je to jiné pro obce, jiné pro dobrovolné svazky obcí a regiony. Jde o to, že nejmenší obce dostanou celou částku, o kterou si žádaly z programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje,“ zdůraznil.
Hejtman Hašek dále zmínil dvě konkrétné dotace. První je určena pro cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří - jde o opravu hospodářské budovy, patřící do klášterního areálu. „V bezprostředním sousedství funguje podnikatelský subjekt, zaměstnávající zhruba 100 žen z oblasti Tišnovska. Věnují se tam výrobě zdravotních pomůcek. Francouzská firma vytipovala možnost přesunutí nové technologie do zmíněné hospodářské budovy. Výše dotace je 800 000 korun, bude věnována na opravu střechy a zajištění statiky celé budovy. Předpokládám, že společně s obcí a firmou podepíšeme memorandum, ve kterém dá firma jasně najevo, že jde o zachování zaměstnanosti na Tišnovsku. Je to dobrá zpráva, že se tak podaří zachovat 100 pracovních míst,“ zdůraznil hejtman.
Druhá dotace ve výši 500 000 korun je určena pro Podhradí nad Dyjí, obec postihovanou povodněmi. „Podhradí je malá obec, trvale žijících obyvatel je méně než 100. Musí řešit problém s kanalizací a vodovody, poškozenými při povodni v roce 2006. Jejich rozpočet samozřejmě nestačí na takovou akci,musí proto přistoupit k poměrně dramatické akci – prodat stávající radnici obce a jiný obecní prostor, daleko menší, přebudovat na obecní úřad. Z výnosu prodeje budovy radnice chtějí financovat kanalizaci v Podhradí. Jsem přesvědčen, že je to podaná ruka kraje na správném místě a není to jediné, co pro Podhradí uděláme. Budeme současně intenzívně jednat s Povodím Moravy, aby slibovaná protipovodňová opatření začala být co nejrychleji realizována,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dále mj. schválilo dotaci Vinařskému fondu ČR ve výši 8 milionů korun, dotace na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví i dotace pro oblast prevence kriminality na rok 2009. Členové zastupitelstva rovněž schválili dotace pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2009 a dotace pro dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže na rok 2009.
Krajské zastupitelstvo také jednomyslně schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009-2011.