Informace č.j.: JMK 7980/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 7980/2007                      S - JMK 7980/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         25. 1. 2007                 

 

 

Uplatňování metodiky MMR – ÚP Jinačovice 2006 – písm. b) - poskytnutí informace

 

Vážení,

 

dne 12. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – uplatňování metodiky MMR – nový ÚP města Brna“ (dále jen „Žádost“).

 

V souladu s interními předpisy je k vyřízení písm. b) Žádosti příslušný odbor právní a organizační Krajského úřadu.

 

Dle písm. b) Žádosti požadujete s odkazem na „závaznou metodiku vydanou nadřízeným orgánem územního plánování,MMR, pro postup orgánu územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu paragrafu 21 vyhlášky č. 135/2001“ předat „kopii korespondence s pořizovatelem ve věci předmětného územního plánu za celou dobu jeho pořizování“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k písm. b) Žádosti sdělujeme, že Krajský úřad nedisponuje žádnými informacemi ve smyslu písm. b) Žádosti.

 

           

            S  pozdravem

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                       vedoucí odboru právního a organizačního