Informace č.j.: JMK 37571/2009

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 


 

Čj.      JMK 37571/2009
SpZn. S-JMK 37571/2009 OKP
 
Brno 6.4.2009
 
Záznam do spisu
 
Dne 6.4.2009 se na odbor kontrolní a právní Krajského úřadu Jihomoravského kraje dostavil žadatel za účelem převzetí informací požadovaných na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12.3.2009, prostřednictvím které žádal zaslání všech kopií ze spisu SpZn. S-JMK 19955/2009. Žadatel byl sdělením ze dne 1.4.2009, č.j. JMK 47357/2009 vyzván k zaplacení úhrady za požadované informace ve výši 73,90 Kč (při zaplacení na pokladně povinného subjektu byla úhrada vyčíslena na 74,- Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel trval na osobním převzetí požadovaných informací, byl žadateli vyhotoven nový pokladní doklad na částku 33,- Kč (původní částka 74,- Kč byla snížena o náklady související s odesláním požadovaných informací) a žadateli byly předány osobně následující informace - dokumenty, které byly v předmětném spise k dispozici ke dni podání žádosti o informace.
 
-         Záznam o podání stížnosti sepsaný dne 9.2.2009 včetně příloh
-         Žádost o vyjádření ke stížnosti ze dne 10.2.2009, č.j. JMK 21008/2009 adresovaná Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje, p.o.
-         Interní sdělení odboru zdravotnictví ze dne 10.2.2009, jímž byla stížnost předána do centrální evidence stížností na odbor kontrolní a právní
-         Interní sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 12.2.2009, jímž byla stížnost předána odboru zdravotnictví k vyřízení
-         Podání ze dne 11.2.2009 (doručeno na Krajský úřad dne 13.2.2009), kterým doplňuje svou stížnost ze dne 9.2.2009
-         Žádost o sdělení ze dne 13.2.2009, č.j. JMK 23589/2009 adresovaná vedoucímu odboru dopravy Městského úřadu Tišnov
-         Potvrzení příjmu doplnění záznamu o podání stížnosti ze dne 9.2.2009, č.j. JMK 24611/2009 ze dne 16.2.2009
-         Zaslání podepsaného záznamu Sp.Zn. S – JMK 19955/2009 ze dne 9.2.2009, doručeno na Krajský úřad 23.2.2009
-         Žádost o zdravotnickou dokumentaci ze dne 10.2.2009, č.j. JMK 31405/2009 adresovaná Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje, p.o.
-         Záznam z jednání ze dne 9.3.2009
-         Interní sdělení Žádost o prodloužení lhůty ze dne 9.3.2009, č.j. JMK 37581/2009 adresované řediteli Krajského úřadu
-         Interní sdělení Sdělení k žádosti o prodloužení lhůty ze dne 11.3.2009
-         Žádost o sdělení ze dne 12.3.2009, č.j. JMK 38071/2009 adresovaná vedoucímu odboru správních a vnitřních věcí Městského úřadu Tišnov
-         Žádost o sdělení ze dne 12.3.2009, č.j. JMK 38101/2009 adresovaná pracovnici odboru dopravy Městského úřadu Tišnov
-         Sdělení nazvané Šetření stížnosti ze dne 12.3.2009, č.j. JMK 38121/2009
-         Záznam z jednání na odboru zdravotnictví ze dne 12.3.2009, č.j. JMK 43857/2009
-         Sdělení vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Tišnov ze dne 20.2.2009 č.j, 2865, Sp.Zn. 2865/DOP/2009.
 
Žadatel byl dále upozorněn na skutečnost, že v dané věci bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb., které mu bude zasláno poštou do vlastních rukou.
 
 
V Brně dne 6.4.2009
 
 
Zapsala: Mgr. Hana Bořková, pracovnice OKP KrÚ JMK