Informace č.j.: JMK 5018/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 5018/2007                      S-JMK 5018/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                           25. 1. 2007                 

 

 

Další skandál? Budou proplýtvány desítky miliard? - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 11. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Další skandál? Budou proplýtvány desítky miliard?“(dále jen „Žádost“).

 

Jako příloha Žádosti je zasláno Vaše podání (včetně příloh) ze dne 14. 11. 2006 s názvem „Další skandál? Budou proplýtvány desítky miliard?“, které je určeno „Zastupitelům JMK, Brno“ a které Krajský úřad obdržel dne 14. 11. 2006.

 

S odkazem na uvedené na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje požadujete (citace):

1)      předat úplnou kopii uvedeného materiálu ve formě, jak byl předán zastupitelům
na 15 ZJMK

2)      sdělit, kdy a s jakým výsledkem se obsahem předmětného podnětu zabývala Rada
a sdělit, který člen rada byl určen, aby se předmětným podnětem zabýval a předat stanovisko, které k tomuto podnětu vypracoval

3)      sdělit, který odbor, kdy a s jakým výsledkem se obsahem předmětného podnětu zabýval v rámci krajského úřadu

4)      předat kopii veškeré korespondence, kterou byl tento materiál odeslán mimo krajským úřadem nebo některým z členů rady‘, resp. ‘přesedou’ kontrolního výboru,
mimo budovu Krajského úřadu

5)      předat kopii veškeré korespondence, která byly JMK a jeho ‘oragany’ odeslána
a přijata (kromě podání ‘pod’ podatele předmětného materiálu) v souvislosti s tímto materiálem
” (konec citace).

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

 

Vaše podání ze dne 14. 11. 2006 s názvem „Další skandál? Budou proplýtvány desítky miliard?“ (včetně příloh), které Krajský úřad obdržel dne 14. 11. 2006 (dále jen „Podání“), bylo (Vámi) určeno „Zastupitelům JMK, Brno“. Výslovně zde uvádíte, že prosíte „předat vytištěné do pošty všem zastupitelům“. Dle obsahu Podání nejde o podnět ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 písm. d), resp. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ani o podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (jak uvádíte v Žádosti). Podání bylo v celém svém znění tak, jak bylo Vámi Krajskému úřadu zasláno, odborem právním a organizačním Krajského úřadu předáno všem zastupitelům Jihomoravského kraje jako součást materiálu k 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Žádné další materiály v souvislosti s Podáním nebyly zastupitelům Jihomoravského kraje na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje předány. V příloze Vám předáváme Podání v podobě, v jaké bylo předáno Zastupitelstvu Jihomoravského kraje (ad bod 1) Žádosti).

 

S ohledem na skutečnost, že, dle Podání, bylo výslovně požadováno toto podání „předat vytištěné do pošty všem zastupitelům“, nebylo Podání předáno Radě Jihomoravského kraje (ad bod 2) Žádosti), ani Podání nebylo předáno žádnému odboru Krajského úřadu; jak je uvedeno výše odbor právní a organizační Krajského úřadu předal Podání zastupitelům Jihomoravského kraje (ad bod 3) Žádosti).

 

Podání bylo zasláno - ad bod 4) a 5) Žádosti - Vám, a to na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace (viz dopis Krajského úřadu ze dne 21. 12. 2006 č.j.: JMK 157592/2006 – str. 2, bod 4). Toto sdělení, ačkoli jej máte prokazatelně k dispozici (bylo Vám doručeno dne 28. 12. 2006, Vám zasíláme v příloze. Žádná další korespondence ohledně Podání nebyla ze strany Jihomoravského kraje či jeho orgánů vedena.

 

 

           

            S  pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                         vedoucí odboru právního a organizačního

 

Přílohy: dle textu (10 A4 jednostranných)