Iinformace č.j.: JMK 550/2007

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontroly

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                     Vyřizuje/linka                                              V Brně

JMK 550/2007                     S-JMK 550/2007 OKO       Dzúrová/1243                                              10.1.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

            Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) obdržel dne 3.1.2007 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – posouzení ÚP VÚC Břeclavsko – vyjádření ke stanovisku ombudsmana.“ V této žádosti požadujete předat veškerou korespondenci mezi JMK a ombudsmanem týkající se stanoviska ombudsmana k postupu pořizování ÚP VÚC Břeclavsko, které vydal začátkem listopadu 2006, a to ode dne obdržení tohoto stanoviska.

 

            V příloze Vám zasílám požadovanou korespondenci – tj. odpověď ředitele KrÚ JMK veřejnému ochránci práv ze dne 23.11.2006, č.j.: JMK 141472/2006, v níž se ředitel KrÚ JMK vyjadřuje k zjištěním uvedeným v přípisu veřejného ochránce práv ze dne 3.11.2006, nazvaném  jako „Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru výstavby kapacitního silničního spojení Brna a Vídně“ .

 

            S pozdravem

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontroly

 

 

 

Příloha: dle textu