Informace č.j.: JMK 48464/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                               Sp.Zn.                                                       Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                   JMK 48464/2009                     S-JMK 48464/2009 OKP                     Krásná/541651233                    16. 4. 2009
 
 
„R52 a Pasohlávky“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 2. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – R52 a Pasohlávky“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku proběhlo jednání k R52 a Pasohlávkám.
Požadujeme předat
a) kopii veškeré korespondence , která předcházela tomuto jednání včetně pozvánek a včetně korespondence dokládající, kdo a kdy a proč inicializoval změny projektu R52,
b) kopii veškeré korespondence s Thermal Pasohlávky, obcí Pasohlávky a soukromými investory ve věci R52 v oblasti Pasohlávek a Mošovských‘ jezer, a to za období od 1.1.2007 (Toto je požadováno, aby bylo možno vyloučit korupční pozadí daných jednání),
c) kopii zápisu z předmětného jednání včetně všech prezentací předložených na tomto jednání, všech dokumentů prezentovaných na tomto jednání, všech dokumentů předaných na tomto jednání a včetně prezenční listiny,
d) kopii dokladu o požití služebního vozidla a kopii vyúčtování služební cesty osob z JMK, které se jednání zúčastnily.
e) Kopii veškeré korespondence navazující na předmětné jednání,
f) kopii objednávek a faktur ‚dokládající‘,kdo a kdy objednal vizualizaci, která je v přiloženém článku, a dokládající kdo a kdy objednal a provedl předmětné úpravy projektu R52.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová i faxová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt má povědomost o jednání, resp. koordinační schůzce týkající se rychlostní silnice R52, stavba Iváň – Perná, která se konala dne 5. 3. 2009 v zasedací místnosti Ředitelství silnic a dálnic v Brně na ulici Šumavská. Povinný subjekt má k tomuto jednání k dispozici pouze pozvánku společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. ze dne 13. 2. 2009, kterou Vám předáváme v příloze. Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) – f) Žádosti povinný subjekt nemá, a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranný)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                  541651111                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz