Informace č.j.: JMK 585/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

Vaše č.j.                             Naše č.j.                     Naše SpZn.                            Vyřizuje/linka                   Brno

                                            JMK 585 /2007        S-JMK 585/ 2007/OPO JUDr. Sychrová/2216          17.1.2007                                            

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 3.1.2007 vedené u Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) pod SpZn S-JMK 585/2007 OPO, ve které požadujete informaci  v jakém „bezprostředním  okolí“ je zakázána volební agitace u volební místnosti okrsku č. 82 v Brně-Žabovřeskách a žádáte upřesnění vzdálenosti, prostoru a způsob určení pojmu „bezprostřední okolí“, Vám v souladu  s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb.,  sdělujeme, že pojem „bezprostřední okolí“ je neurčitý pojem, který použil zákonodárce ve všech volebních zákonech k vymezení určitého prostoru u volební místnosti, ve kterém je ve dnech voleb zakázána volební agitace a ve kterém za udržení pořádku během voleb odpovídá předseda okrskové volební komise. Vzhledem k tomu, že smyslem zákazu volební agitace v bezprostředním okolí volební místnosti je zamezit ovlivňování voličů, kteří přicházejí do volební místnosti, lze dle názoru krajského úřadu tento pojem přibližně vymezit jako prostor, „kam lze od volební místnosti dohlédnout“.

 Závěrem krajský úřad konstatuje, že vymezení „bezprostředního okolí“ konkrétní volební místnosti však náleží výlučně předsedovi okrskové volební komise, který odpovídá, jak shora uvedeno, za pořádek v tomto prostoru a je obeznámen s místními podmínkami.

 

            S pozdravem

 

 

 

        JUDr. Lenka Cundová,v.r.

vedoucí odboru právního a organizačního

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541652216      54161239        sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz