Informace č.j.: JMK 1616/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

Vaše č.j.                             Naše č.j.                     Naše SpZn.                            Vyřizuje/linka                   Brno

                                            JMK 1616 /2007     S-JMK 1616/ 2007/OPO JUDr. Sychrová/2216       17.1.2007                                            

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 5.1.2007 vedené u Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) pod SpZn S-JMK 1616/2007 OPO, ve které požadujete informaci  zda můžete požádat, s odkazem na ust. § 83 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zvolené zastupitele, aby řešili Váš problém, kdy na Vás byla v den voleb 20.10.2006 volána na základě oznamovatele z ÚMČ Brno-Žabovřesky policie na základě, dle Vašeho názoru, vykonstruovaného obvinění, Vám v souladu  s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb., sdělujeme, že ust. § 83 odst. 1 zákona o obcích, které vymezuje povinnosti člena zastupitelstva obce (kromě jiného i hájit zájmy občanů obce, jak ve své žádosti uvádíte) je třeba vykládat ve spojení s ust. § 84 odst. 1 zákona o obcích, ze kterého vyplývá, že zastupitelstvo obce je orgánem obce, který rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zvolení zastupitelé obce jsou tedy oprávněni hájit zájmy občanů v záležitostech náležících do samostatné působnosti obce. Z Vašeho podání je však patrné, že Vaše výhrady směřují proti nevhodnému postupu okrskové volební komise během komunálních voleb. Vzhledem k tomu, že působnosti stanovené volebním orgánům (i okrskové volební komisi) zákony o volbách jsou výkonem přenesené působnosti, nemohou volení zastupitelé do organizačně technického zabezpečení voleb v obci zasahovat a rovněž neodpovídají za případně nevhodné chování členů okrskové volební komise.

 

            S pozdravem

 

 

 

        JUDr. Lenka Cundová,v.r.

vedoucí odboru právního a organizačního

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541652216      54161239        sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz