Informace č.j.: JMK 45357/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                    ČJ.                                               Sp.Zn.                                                        Vyřizuje/linka                             Brno
ze dne                                 JMK 45357/2009                     S - JMK 45357/2009 OKP                    Krásná/541651233                   9. 4. 2009
 
 
„emailová korespondence ing. Venclíka - 5“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 29. 3. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - emailová korespondence ing. Venclíka - 5“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti požadujete:
a) předat kopii emailové veškeré korespondence, a to za období od. 1. 9. 2008 přijaté i odeslané z emailové schránky venclik.milan@kr-jihomoravsky.cz,
b) sdělit které emailové schránky jsou na JMK zřízeny pro sekretariát ing. Venclíka,
c) předat kopii emailové veškeré emailové korespondence přijaté i odeslané z emailových schránek dle bodu b] , a to za období od 1. 9. 2008.
Tyto kopie požadujeme na CDROM.“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) a c) Žádosti:
 Povinný subjekt nemá k dispozici žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že Vámi požadované informace neexistují.
 
k písm. b) Žádosti:
Pro člena Rady Jihomoravského kraje ing. Milana Venclíka je zřízena emailová schránka ve formě venclik.milan@kr.jihomoravsky.cz a pro jeho asistentku paní Evu Svobodovou je zřízena emailová schránka ve formě svobodova.eva@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš
                                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                                v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                     vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                                   odboru kontrolního a právního
  
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                 CZ70888337                 541651111                 541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz