Informace č.j.: JMK 50409/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                                Sp.Zn.                                                           Vyřizuje/linka                         Brno
ze dne                                   JMK 50409/2009                     S – JMK 165783/2008 OKP                     Zich/541651219                    7.4. 2009
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5 - II“ – poskytnutí informace 3
 
 
Vážení,
 
            dne 30. 12. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5 - II“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
a)      kopii veskeré korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s Ministerstvem dopravy, a to vcetne ministra Rebicka a namestka ministra Hodace, a to do 1.4.2008.
b)      kopii veskeré korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s Ministerstvem zivotniho prostredi, a to do 1.4.2008.
c)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s mestem Brnem, a to do 1.4.2008.
d)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s Ministerstvem zahranici, a to od 1.4.2008.
e)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s velvyslancem CR ve Vidni, a to od 1.4.2008.
f)       kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to se vsemi subjekty na rakouske strane, a to vcetne ministra Faymana a vcetne subjektu v obci Wilfersdorf, kde se mela smlouva podepisovat, a to od 1.4.2008, a to vcetne veskere korespondence, dokladajici zruseni/zmenu terminu podepsani smlouvy.
g)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s mesty Břeclav a Mikulov, a to do 1.4.2008.
h)      kopii veskere korespondence ve veci predmetne smlouvy, a to s RSD, a to od 1.4.2008.
i)        kopii sdeleni, ktere dolozi, ze zadosti o informace byla oslovena ing. arch. Prochazkova a kopii její odpovedi.
j)        Kopii sdeleni, ktere dolozi, ze zadosti o informace byla osloven ing. Venclik a kopii jeho odpovedi.
Korespondenci se rozumi veskera korespondence listninna, emailova, faxova, prijata i odeslana, zaznamy/zapisy z jednani, prezenci listiny, pozvanky na jednani a veskere dokumenty at jiz zaslane nebo předané osobne. Pro jednani, kde nebyl porizen ani zaznam a ani zapis pod termin korespondence spada informace o tom, kdy a kde se jednani konalo, kdo se jej účastnil, o cem se jednalo a jake byly zavery z jednani. “.
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „povinný subjekt“) na žádost reagoval dopisem č.j. JMK 165783/2008 ze dne 12.1.2009, kdy sdělil žadateli následující:
 
            „V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a-c) Žádosti:
 • Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s Ministerstvem dopravy, a to včetně ministra Řebíčka a náměstka ministra Hodače, Ministerstvem životního prostředí a městem Brnem ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
 
k písm. b) Žádosti:
 • Povinný subjekt nemá žádné nové dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. d) Žádosti. Předmětné informace Vám již byly poskytnuty v rámci poskytnutí informace ze dne 3. 10 2008 pod č.j. 122570/2008. Jednalo se o kopii dopisu Rady Jihomoravského kraje č.j. JMK 124327/2008 ze dne 25.9.2008 adresovaného ministru zahraničních věcí. Žádnou další korespondenci s Ministerstvem zahraničních věcí ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52 povinný subjekt nemá.
 
k písm. e-h) Žádosti:
 • Povinný subjekt nemá žádnou Vámi požadovanou korespondenci s velvyslancem ČR ve Vídni, se všemi subjekty na rakouské straně, a to včetně ministra Faymanna a včetně subjektů v obci Wilfersdorf a městy Břeclav a Mikulov ve věci smlouvy mezi ČR a Rakouskem o napojení A5 a R52.
 
k písm. i) Žádosti:
 • V příloze Vám zasíláme kopii interního sdělení, jímž byla oslovena paní náměstkyně Ing. arch. Anna Procházková a současně kopii odpovědi na toto interní sdělení.
 
k písm. j) Žádosti:
 • V příloze Vám zasíláme kopii interního sdělení, jímž byl osloven pan radní Ing. Milan Venclík a současně kopii odpovědi na toto interní sdělení.
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.“
 
Žadatel se s touto odpovědí neztotožnil a dne 20. ledna 2009 proti tomuto postupu podal stížnost ze dne 17.1.2009 označenou jako „Věc: Stížnost proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona 106/99 – k žádosti o informace „smlouva k R52/A5-II““ k odvolacímu orgánu, jež je v tom to případě ministerstvo vnitra, skrze povinný subjekt.
 
Ministerstvo vnitra v rozhodnutí o stížnosti ze dne 10.2.2009 č.j. MV-7385-3/ODK-2009 dalo za pravdu žadateli a přikázalo, aby povinný subjekt poskytl do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí informace uvedené pod písmenem a-c Žádosti.
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „povinný subjekt“) na žádost reagoval dopisem č.j. JMK 29111/2009 ze dne 24.2.2009, kdy sdělil žadateli následující:
 
Část informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Vám již byla dříve zaslána v elektronické podobě sdělením Jihomoravského kraje č.j. JMK 134550/2008 ze dne 16.10.2008.
 
Část informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Vám již byla dříve zaslána v listinné podobě, které neměl povinný subjekt v elektronické verzi, sděleními Jihomoravského kraje:
 
 1. ze dne 16. 10. 2008 č.j. 134578/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5“ ze dne 20. 9. 2008,
 2. ze dne 16.10.2008 č.j. 134550/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5“ ze dne 20. 9. 2008,
 3. ze dne 26.2.2008 č.j.: JMK 28198/2008 k žádosti o informace „stanoviska k územním řízením pro R5204, R5205, R5206“,
 4. ze dne 20.6.2008 č.j. 82613/2008 k žádosti o informace„předání usnesení k R52 na MD“,
 5. ze dne 27.5.2008 č.j.: JMK 69386/2008 a ze dne 13.6.2008 č.j.: JMK 78094/2008 k žádosti o informace „zrušení výjimky na R52/2“,
 6. ze dne 11.2.2008 č.j.: JMK 18677/2008 k žádosti o informace „zrušení výjimky na R52“,
 7. ze dne 15.7.2008 č.j.: JMK 89152/2008 ze dne 15.7.2008 k žádosti o informace „studie dopravní zátěže ADIAS 05/2008“,
 8. ze dne 5.8.2008 č.j.: JMK 101636/2008 k žádosti o informace „záborový elaborát pro R52“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a-c) Žádosti:
 • Povinný subjekt nemá novou korespondenci, požadovanou ve Vaší Žádosti pod písm. a-c) a rovněž v ní definovanou, jež by Vám již nebyla poskytnuta v rámci poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., ať již v listinné či elektronické formě, k Vašim již dříve podaným žádostem o informace se stejným či obdobným obsahem. Jmenovitě se jedná o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. uvedená a specifikovaná výše a o informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. sděleními č.j. JMK 121650/2008 ze dne 3.10.2008, č.j. JMK 122570/2008 ze dne 3.10.2008, č.j. JMK 46035/2008 ze dne 23.5.2008 k žádosti o informace „jednání se SUDOP Praha k R52/2“.
 
Žadatel se s touto odpovědí neztotožnil a dne 28.2.2009 proti tomuto postupu podal stížnost ze dne 17.1.2009 označenou jako „Věc: Stížnost proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona 106/99 – k žádosti o informace „smlouva k R52/A5-II““ k odvolacímu orgánu, jež je v tom to případě ministerstvo vnitra, skrze povinný subjekt.
 
Ministerstvo vnitra v rozhodnutí o stížnosti ze dne 23.3.2009 č.j. MV-7385-6/ODK-2009 dalo za pravdu žadateli a přikázalo, aby povinný subjekt poskytl do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí informace uvedené pod písmenem a-c Žádosti.
 
K písmenu a – c žádosti uvádíme následující:
 
Část Vámi požadovaných informací byla povinným subjektem podle skutečného obsahu posouzena jako informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“). S ohledem na uvedené bude dále při vyřizování této části Vaší Žádosti postupováno v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb.
 
Část informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Vám již byla dříve zaslána v elektronické podobě sdělením Jihomoravského kraje č.j. JMK 134550/2008 ze dne 16.10.2008.
 
Část informací podle zákona č. 123/1998 Sb. Vám již byla dříve zaslána v listinné podobě, které neměl povinný subjekt v elektronické verzi, sděleními Jihomoravského kraje:
 
 1. ze dne 16. 10. 2008 č.j. 134578/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5“ ze dne 20. 9. 2008,
 2. ze dne 16.10.2008 č.j. 134550/2008 na základě Vaší žádosti „Žádost o informace dle zákona 106/99 – smlouva k R52/A5“ ze dne 20. 9. 2008,
 3. ze dne 26.2.2008 č.j.: JMK 28198/2008 k žádosti o informace „stanoviska k územním řízením pro R5204, R5205, R5206“,
 4. ze dne 20.6.2008 č.j. 82613/2008 k žádosti o informace„předání usnesení k R52 na MD“,
 5. ze dne 27.5.2008 č.j.: JMK 69386/2008 a ze dne 13.6.2008 č.j.: JMK 78094/2008 k žádosti o informace „zrušení výjimky na R52/2“,
 6. ze dne 11.2.2008 č.j.: JMK 18677/2008 k žádosti o informace „zrušení výjimky na R52“,
 7. ze dne 15.7.2008 č.j.: JMK 89152/2008 ze dne 15.7.2008 k žádosti o informace „studie dopravní zátěže ADIAS 05/2008“,
 8. ze dne 5.8.2008 č.j.: JMK 101636/2008 k žádosti o informace „záborový elaborát pro R52“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a-c) Žádosti:
 • Povinný subjekt nemá novou korespondenci, požadovanou ve Vaší Žádosti pod písm. a-c) a rovněž v ní definovanou, jež by Vám již nebyla poskytnuta v rámci poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ať již v listinné či elektronické formě, k Vašim již dříve podaným žádostem o informace se stejným či obdobným obsahem. Jmenovitě se jedná o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. sděleními č.j. JMK 14961/2008 ze dne 2.2.2009 k žádosti o informace „tisková konference k podpisu mezivládní smlouvy s Rakouskem, č.j. JMK 14963/2009 ze dne 2.2.2009 k žádosti o informace „podpis mezivládní dohody o R52/A5 s Rakouskem“, č.j. JMK 121650/2008 ze dne 3.10.2008, č.j. JMK 122570/2008 ze dne 3.10.2008, č.j. JMK 46035/2008 ze dne 23.5.2008 k žádosti o informace „jednání se SUDOP Praha k R52/2“.
 • V příloze poskytnutí informace zasíláme výše uvedená sdělení, jež se dotýkají vyřízení dané Žádosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb., jež jsou uvedena výše. Vámi uváděné emaily ve stížnosti ze dne 28.2.2009 Vám byli poskytnuty v rámci vyřízení žádosti o informace ze dne 3.10.2009 č.j. JMK 121650/2008.
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                        Mgr. Martin Mikš
                                                                                                        vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                           v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.