Informace č.j.: JMK 38515/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                              Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                                JMK 38515/2009                    S – JMK 38515/2009 OKP                    Zich/541651219                  30. 3. 2009
 
 
„Rozpočet na rok 2009, připravované akce, zřizované subjekty“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 16. 3. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace Rozpočet na rok 2009, připravování akce, zřizované subjekty“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Vážená paní, Vážený pane,
Obracím se na Vás z žádostí o poskytnutí těchto informací:
 
1.      Má orgán veřejné správy, povinný subjekt pro poskytování informací, schválený rozpočet na rok 2009? V jaké výši?
2.      Pokud je rozpočet schválen, žádám o sdělení seznamu připravovaných investičních a neinvestičních akcí a provozních oprav s předpokládanou hodnotou vyšší než 0,5 mil Kč bez DPH tak, jak byly nárokovány a schváleny v rozpočtu – viz detail příslušné kapitoly rozpočtu.
3.      Pokud není rozpočet schválen, a orgán veřejné správy tak hospodaří dle rozpočtového provizoria, je tato žádost o informace žádostí předběžnou pro předchozí body a žádám, aby my požadované údaje byly poskytnuty neprodleně po schválení rozpočtu.
4.      Sdělení přesné části vašich webových stránek (dle mapy webu), kde jsou uveřejňovány podle zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) veřejné zakázky a výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „ZPŘ“). Jakým konkrétním způsobem u veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) orgán veřejné správy postupuje pro dodržení ZVZ a principu transparentnosti, nediskriminace a stejného zacházení zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady, o koordinaci postupů při zadávaní veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, naplňující články Smlouvy o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy?
5.      Zasílání výzev z ZPŘ a VZMR neprodleně a současně jako jiným, předem schváleným uchazečům. Tento bod je žádostí předběžnou a platnou do 31.12.2009. Jiný postup by pro potencionální hospodářské subjekty (zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel služeb, který na trhu nabízí, v uvedeném pořadí, provedení stavebních prací nebo staveb, výrobky nebo služby), kteří chtějí podat nabídku, kdy mohl být považován za porušení principu transparentnosti, nediskriminace, stejného zacházení, vzájemného uznávání a proporcionality zakotvených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady v § 1 ZVZ bod 1 pod čarou a odvozených ze Smlouvy o založení Evropských společenství.
6.      Sdělení seznamu vámi zřizovaných subjektů ve struktuře alespoň název subjektu, statutární zástupce, IČ, adresa, telefon, emailová adresa a webová adresa, jsou-li zřízeny, výše rozpočtu na rok 2009, připravované investiční a neinvestiční akce a provozní opravy s předpokládanou hodnotou vyšší než 0,5 mil. Kč bez DPH.“
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k bodu. 1) Žádosti:
  • Povinný subjekt má schválený rozpočet na rok 2009, a to s příjmy ve výši 5 488 034 tis. Kč, výdaji ve výši 5 602 999 tis. Kč a financováním ve výši 114 965 tis. Kč.
 
k bodu. 2) Žádosti:
  • V příloze Vám zasíláme seznam připravovaných investičních a neinvestičních akcí a provozních oprav s předpokládanou hodnotou vyšší než 0,5 mil Kč bez DPH.
 
k bodu. 3) Žádosti:
  • Povinný subjekt hospodaří se schváleným rozpočtem.
 
k bodu. 4) Žádosti:
·        Na níže uvedené webové adrese jsou zveřejňovány výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu, dle Vaší žádosti. http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1188&TypeID=1.
·        Jihomoravský kraj jako veřejný zadavatel postupuje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle interních normativních aktů (vnitřních směrnic), které upravují způsoby zadávání veřejných zakázek a systém schvalovacích postupů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce tak, aby byl dodržen princip transparentnosti rovného zacházení a nediskriminace v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách a související platné legislativy.
 
k bodu. 5) Žádosti:
  • Z ustanovení § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že povinný subjekt je povinen poskytovat pouze existující a kvalifikovaným způsobem zaznamenané informace, nikoli informace dosud neexistující, byť budou v budoucnu s velkou pravděpodobností vytvořeny. Veškeré informace o výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu jsou zpřístupněny na úřední desce a na elektronické úřední desce na výše uvedené webové adrese, jež umožňuje dálkový přístup.
 
k bodu. 6) Žádosti:
  • V příloze Vám zasíláme seznam připravovaných investičních a neinvestičních akcí a provozních oprav s předpokládanou hodnotou vyšší než 0,5 mil. Kč bez DPH u neškolských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu