Informace č.j.: JMK 34846/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 


 

                Čj.                                                        SpZn.                                                           Vyřizuje/linka                                               Brno
JMK 34846/2009                              S – JMK 34846/2009 OKP                               Mgr. Doleželová/541651213                             30.  3. 2009               
                                    
 
Poskytnutí informace
           
 
Dne 7. 3. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ve věci zadávání veřejných zakázek.
 
Vzhledem k tomu, že při vyřizování Vaší žádosti se naplnily podmínky § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro vyřízení Vaší žádosti prodloužena do 2. 4. 2009 (viz sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 40092/2009).
 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší žádosti uvádíme:
 
Ad body 1., 2., 8. a 9. Vaší žádosti:
 
V daném případě se jedná o vytváření nových informací ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Zde požadované informace Jihomoravský kraj, resp. Krajský úřad Jihomoravského kraje Vámi uváděným způsobem neeviduje. V souladu s níže uvedenými interními předpisy (zejména) „Uložení a uchování dokumentace o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech zabezpečuje zajišťující odbor Krajského úřadu JMK. Dokumentaci o veřejné zakázce tvoří souhrn dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje zákon o veřejných zakázkách včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. … Příkazce operace zajistí vedení písemné evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Evropské komisi. Písemná evidence musí obsahovat požadované číslo úkonu, jeho označení, datum a identifikační údaje dodavatele. Zajišťující odbor vede evidenci podaných nabídek ve dvou samostatných číselných řadách, zvlášť pro nabídky podané elektronicky a zvlášť pro nabídky v listinné podobě, kterou spolu s doručenými nabídkami předává komisi pro otevírání obálek, příp. hodnotící komisi, která plní její funkci. Nabídky se evidují s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.“, resp. „Pokud je v průběhu zadávacího procesu pořízena písemná dokumentace o zadání veřejné zakázky (zejména informace zjištěné průzkumem trhu, stručný záznam o posouzení a hodnocení nabídek), bude uložena na věcně příslušném odboru.“. Vámi požadované informace ve Vámi uváděné konkrétní podobě povinný subjekt neeviduje, resp. nemá a musel by je (právě) za účelem vyřízení Vaší žádosti speciálně vytvořit (resp. obsáhle zpracovat dle Vašich požadavků, a to za součinnosti, resp. v úzké spolupráci většiny odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Dle zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty poskytují (veškeré) informace vztahující se k jejich působnosti, a to existující informace tak, jak jsou definovány v § 3 odst. 3 téhož zákona. Na vytváření nových informací se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
 
Ad bod 3. („má Vaše organizace interní předpis upravující zadávání veřejných zakázek?“) Vaší žádosti:
Ano, jedná se o:
-         Interní normativní akt volených orgánů č. 50/INA-VOK, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem,
-         Interní normativní akt KrÚ JMK, resp. směrnici č. 18/INA-KrÚ, Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz.
 
Ad bod 4. („využíváte elektronické zadávání veřejných zakázek?“) Vaší žádosti:
Není využíváno elektronické zadávání veřejných zakázek. Elektronická aukce podle § 96 a § 97 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“) není používána.
 
Ad bod 5. („využíváte při složitějších veřejných zakázkách externí poradenské služby?“) Vaší žádosti:
Ano.
 
Ad bod 6. [„je ve Vaší organizaci ustanovena komise pro vyhodnocování nabídek vz určena jako stálá komise nebo jsou členové obměňováni, Pokud ano, v jakých případech (např. dle typu zakázky apod.)?“] Vaší žádosti:
Není využívána stálá komise; ke každé veřejné zakázce je jmenována hodnotící komise ad hoc v jiném složení podle typu, resp. předmětu veřejné zakázky. Tedy členové komise jsou obměňováni; v případě že se jedná o veřejné zakázky podléhající režimu zákona č. 137/2006 Sb., jsou členové komise pro jednotlivé veřejné zakázky jmenováni Radou Jihomoravského kraje. V případě, že se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu, které není Jihomoravský kraj jako zadavatel povinen zadávat podle uvedeného zákona, jmenuje členy komise v závislosti na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky buď vedoucí příslušného odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo Rada Jihomoravského kraje.
 
Ad bod 7. („bylo zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci předmětem kontrolní činnosti ÚOHS?“) Vaší žádosti:
Ano.
K uvedeným bodům Vaší žádosti je třeba pro úplnost uvést, že v daném případě nejsou požadovány informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. („Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenanýna jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.). V daném případě se jedná o dotaz, nikoliv o žádost o poskytnutí informace. Na dotazy se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje.
 
Ad bod 10. [„Kolik osob je ve Vaší organizaci spojeno s vypracováním zadávací (poptávkové) dokumentace?“] Vaší žádosti:
V daném případě nelze stanovit přesné číslo. Na jednotlivých odborech Krajského úřadu Jihomoravského jde o následující čísla:
Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 4 – 6 osob (6 osob pro případ, že jde
i o veřejné zakázky malého rozsahu),
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 3 osoby,
Odbor vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 2 – 3 osoby,
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 5 osob,
Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 7 osob,
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 3 osoby,
Odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 2 – 3 osoby,
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 34 osob,
Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 4 osoby,
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 32 osob,
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje: 7 osob.
Celkem se tudíž jedná o cca 103 – 107 osob.
 
 
K Vaší žádosti závěrem uvádíme, že Jihomoravský kraj zveřejňuje informace týkající se veřejných zakázek na svých webových stránkách (www.kr-jihomoravsky.cz), a to v sekci „Téma“ – „Podnikání“ – „Veřejné zakázky“.
 
Toto sdělení je Vám v souladu s Vaší žádostí zasíláno na Vámi uvedenou elektronickou adresu.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního