Informace č.j.: JMK 38500/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
             Čj.                                                          SpZn.                                                             Vyřizuje/linka                                                Brno
JMK 38500/2009                               S - JMK 38500/2009 OKP                                 Mgr. Doleželová/541651213                              19. 3. 2009                                              
 
 
Poskytnutí informace
 
 
Dne 14. 3. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 14. 3. 2009.
 
Ve Vaší žádosti (mj.) uvádíte: „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:
  1. Kolik bylo podáno žádostí ke Krajskému úřadu Jihomoravského za rok 2008 o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?
  2. Jaká byla nejčastější informace, kterou žadatelé požadovali?
  3. Zda existuje oficiální statistika takových žádostí.“.

K Vaší žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme následující informace:
 
Ad bod 1. Vaší žádosti:
 
V roce 2008 bylo Jihomoravskému kraji, resp. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáno, resp. doručeno 803 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ad bod 2. Vaší žádosti:
 
Máme za to, že bod 2. Vaší žádosti navazuje na bod 1. Vaší žádosti a jde tudíž o údaje vtahující se k roku 2008. Žádosti o poskytnutí informace se v roce 2008 obdobně jako v minulých letech v největším počtu týkaly informací ohledně pořizování a schválení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, komunikace R 43 a komunikace R 52. Dále byly v roce 2008 obdobně jako v minulých letech v hojném počtu požadovány informace týkající se činnosti Rady Jihomoravského kraje a Zastupitelstva Jihomoravského kraje (byly požadovány zejména materiály určené pro rozhodování těchto orgánů Jihomoravského kraje).
 
K bodům 1. a 2. Vaší žádosti pro úplnost uvádíme, že uvedené informace jsou zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz), a to v sekci „Úřední deska“, v části „Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“  - bod 17 s názvem „Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.“ – „Výroční zpráva za rok 2008“.
 
Ad bod 3. Vaší žádosti:
 
V daném případě není požadována informace tak, jak je definována v § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. („Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.). V daném případě se jedná o dotaz, nikoliv o žádost o poskytnutí informace. Na dotazy se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje. Navíc nám není zřejmé, co zamýšlíte pod Vámi uváděným pojmem „oficiální statistika takových žádostí.“.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního