Informace č.j.: JMK 35012/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                                            Sp.Zn.                                                      Vyřizuje/linka                                           Brno
ze dne                               JMK 35012/2009                  S–JMK 15084/2009 OKP                  Mgr. Poláčková/541651217                 5. 3. 2009
                                                                       
 
„Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43 – jednání 8. 12. 2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 2. 2. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43-jednání 8.12.2008“(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
 
Požadujeme zaslat
 
a)     kopii veškeré korespondence, která předcházela jednání této výkonné rady konaného 8. 12. 2008
b)     kopii zápisu z jednání předmětné výkonné rady, prezenční listiny a všech dokumentů návazně zaslaných po konání přednětné výkonné rady, a ti včetně dopisu poslance Sivery a odpovědi na něj.
c)      kopii dokladu o použití služebního vozidla a kopii vyúčtování služební cesty osob z JMK, které se jednání Výkonné rady zúčastnily.
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová i faxová, přijatá o odeslaná, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.“
 
            Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie níže uvedených informací:
 
·        dopis Ing. Františka Severy, ze dne 20. 1. 2009,
·        cestovní příkaz Ing. arch. Hamrlové,
·        žádanka o přepravu č. 312,
·        výpis z knihy jízd.
 
Žádné další informace vztahující se k Žádosti povinný subjekt nemá ani není povinen mít k dispozici.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
IČ                              DIČ                                 Telefon                        Fax                              E-mail                                                Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz