www.kr-jihomoravsky.cz
význam silničního spojení přehledné situace širších vztahů  

Vítáme vás na webových stránkách, které vznikly jako součást díla „3D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52“. Tuto práci si objednal Jihomoravský kraj za účelem názorné prezentace střetů rychlostních silnic R52 a R55 na území okresu Břeclav s hodnotami území a ochranou přírody.

„3D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52“, včetně webové prezentace byla zpracována společností HBH Projekt spol. s r.o prostřednictvím specialistů z Ateliéru Vizualizace, Ateliéru Ekologie a Ateliéru Silnic a dálnic I.

Význam silničního propojení z mezinárodních hledisek

Evropskou integrací dochází k posílení dálkových přepravních vztahů především v relacích sever – jih, které jsou realizovány prostřednictvím dopravní infrastruktury TEN (Trans - European Transport Network). Její nosná síť, na území České republiky tvořená větví B VI. multimodálního koridoru Gdaňsk – Varšava – Katovice – Ostrava – Brno – Vídeň a IV. multimodálním koridorem Berlín – Praha – Brno – Budapešť – Istanbul, se kříží v blízkosti města Brna.

Rychlostní silnice R 52 a R55

V současné době se projekčně připravuje rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice – státní hranice ČR/Rakousko - Mikulov/Drasenhofen. Dosavadní připravovaná trasa (R52) navazuje na již existující úsek rychlostní silnice R52 u Pohořelic.
Pro neustávající odpor k této rychlostní silnici, byl vznesen požadavek Evropské komise na prověření variantního vedení trasy Brno – Vídeň a to pomocí rychlostní silnice R55 v úseku Břeclav (D2) – státní hranice ČR/Rakousko – Poštorná/Reinthal, která vychází z možnosti využití existující dálniční sítě ČR, zejména části dálnice D2. Připravovaná rakouská dálnice A5 počítá však s napojením na hraničním přechodu Mikulov/Drasenhofen.

Rychlostní silnice R52 (E461), připravovaná v trase Pohořelice – Mikulov – státní hranice, je stabilizovaná v území v rámci Územního plánu velkého územního celku Břeclavska a bylo pro ni vydáno souhlasné stanovisko MŽP v rámci procesu EIA. Trasa je rozdělena na tři stavby, pro které je zpracována dokumentace pro územní řízení. Jedná se o stavby 5204 Pohořelice – Ivaň, 5205 Ivaň – Perná a 5206 Perná – st.hranice ČR/Rakousko.

Úvahy o rychlostní silnici R55 a možnosti využití existující dálniční sítě ČR (zejména části dálnice D2), vycházejí z požadavku Evropské komise na prověření variantního vedení trasy Brno – Vídeň. Pro toto řešení bylo nutné prověřit průchod územím jižně od Břeclavi kapacitní čtyřpruhovou směrově dělenou komunikací v úseku od dálnice D2 směrem na jihozápad v délce cca 12 km, do místa překročení státní hranice s Rakouskem (severně od obce Reintal). Tímto řešením se zabývala studie Ing. Kalčíka (únor 2007), která obsahovala 4 varianty spojení dálnice D2 a státní hranice. Vzhledem k tomu, že nemohla být použita pro seriózní porovnání koridorů Brno – Vídeň, byla pro rychlostní silnici R55 v úseku D2 – státní hranice zpracována vyhledávací studie (zadavatel ŘSD ČR Brno) ve dvou variantách (3 a 4), které vycházejí ze studie Ing.Kalčíka, které byly zpracovatelem (ing. Klačík) a investorem (ŘSD) doporučeny k dalšímu rozpracování. Kombinací různých částí původních variant 3 a 4 a jejich upravením v závislosti na nezbytných technických parametrech rychlostní silnice, vzniklo nové trasování variant 3 a 4 dle firmy HBH Projekt spol. s.r.o.

designed by HBH Project spol. s. r. o.