www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

Trasa je vedena jihovýchodně od Břeclavi v rovinatém území od dálnice D1, kulturní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Převládá orná půda a zeleň tvoří zejména doprovodné porosty drobných vodních toků a cest. Jižně a jihozápadně od Břeclavi se v široké nivě Dyje a na jejích terasách střídají lužní lesní porosty s loukami a ornou půdou.
Varianta je vedena mimo sídla v území.

V území dotčeném stavbou jsou zastoupeny lokality soustavy Natura 2000. Vymezeny jsou zde skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES), oblasti ložiskové ochrany a krajinná památková zóna (Lednicko-Valtický areál).
Cenné segmenty krajiny se nacházejí v jižní a jihozápadní části území v okolí řeky Dyje a lesích jihozápadně od Břeclavi.

designed by HBH Project spol. s. r. o.