www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

R 55 VARIANTA 4 Břeclav – st. hranice ČR/Rakousko (Poštorná/Reinthal)

Trasa od východu ve směru od Hodonína navazuje v km 59,500 za obcí Hrušky na projektovaný úsek čtyřpruhové komunikace R55. Prodlouženým levotočivým směrovým obloukem, složeným z R = - 3 006,75 m a R = - 1 800 m a navazujícím pravotočivým směrovým obloukem o R = 1800 m se stáčí k jihozápadu a překračuje silnici III/05531 směrem na Hrušky a trať ČD č. 250 Přerov – Břeclav. Dále pokračuje přes k.ú. Tvrdonice, kde na rozhraní s k.ú. Kostice přechází přes dálnici D2. Zde je navržena nová mimoúrovňová křižovatka cca 2500 m jižně od stávajícího křížení se silnicí I/55. V tomto úseku rovněž několikanásobně křižuje trasu vedení vvn 400 kV a trasu tranzitního plynovodu. Následující přímý úsek celkové délky 10,397 km je nejdříve veden ve stejné trase jako varianta 3, tj. v těsném souběhu s tratí ČD č. 250 přes k.ú. Břeclav, kde podchází silnici II/425 a směřuje ke stejnému místu křížení s tratí ČD č. 250 a tokem Dyje jako varianta 3. Za ním trasa přechází na k.ú. Poštorná, kde na rozdíl od varianty 3 pokračuje přes nivu Dyje, odlehčovací kanál a trať ČD č. 330.

Ve zbytku trasy vedeném jihozápadním směrem nadále směřuje přes lesní porosty jižně od areálu odkalovacích nádrží firmy Fosfa, kde je navrženo mimoúrovňové připojení přeložené silnice I/40, překračuje stávající silnici III/05529 směrem na Bernhardstahl a silnici I/55 těsně před objektem hraničního přechodu. Dále pokračuje jižně od stávajícího vojenského objektu a pokračuje v levotočivém směrovém oblouku o poloměru R = -1 800 m směrem k přechodu státní hranice s Rakouskem, který je situován v km 74,925 cca 450 m severně od obce Reinthal.

designed by HBH Project spol. s. r. o.