www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

R 55 VARIANTA 3 Břeclav – st. hranice ČR/Rakousko (Poštorná/Reinthal)

Trasa rychlostní silnice R55 je staničena od východu, tj. ve směru od Hodonína, kde navazuje v km 59,500 za obcí Hrušky na projektovaný úsek čtyřpruhové komunikace R55. Pravotočivým směrovým obloukem o R = 1550 m a navazujícím složeným levotočivým směrovým obloukem o minimálním poloměru R = - 1500 m nejdříve sleduje trasu silnice I/55 cca 300 m severně. Následně překračuje dálnici D2 cca 200 m severněji než stávající křížení silnice I/55 a stáčí se k jihu, kde přechází stávající silnice II/425, I/55 a trať ČD č. 330 Přerov - Břeclav vlevo od stávající trati ČD č. 250 Brno – Břeclav. Následujícím pravotočivým směrovým obloukem o R = 1 550 m se stáčí k jihozápadu a v těsném souběhu s tratí ČD č. 250 Břeclav – Lanžhot podchází silnici II/425 ve směru na Lanžhot.

Následující přímý úsek je veden zhruba v trase stávajícího vedení VVN k místu křížení s tratí ČD č. 250 a tokem řeky Dyje. Za ním již na k.ú. Poštorná se trasa dalším pravotočivým směrovým obloukem o R = 1 525 m stáčí k severozápadu, přechází trať ČD č. 330 Břeclav – Hohenau, odlehčovací kanál Dyje a prochází prolukou v zástavbě obce Poštorná, kde překračuje místní komunikaci k areálu výrobního závodu Fosfa a.s. a silnici I/55. Dalším levotočivým směrovým obloukem o R = - 1 500 m obchází areál bývalého zemědělského družstva, překračuje trať ČD č. 247 Břeclav – Lednice a č. 246 Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou a ve zbytku trasy vedeném jihozápadním směrem v přímé směřuje přes lesní porosty severně od areálu Cizinecké policie a stávající silnice I/55 směrem k přechodu státní hranice s Rakouskem, který je situován v km 76,600 cca 550 m severně od obce Reinthal.

designed by HBH Project spol. s. r. o.