www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

R 52 STAVBA 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko (Mikulov/Drasenhofen)

Stavba zahrnuje 8,193 km dlouhý úsek rychlostní silnice v kategorii R 26,5/120. Počátek v km 31,000 je situován v místě stávající silnice I/52 cca 240 m před stávající křižovatkou se silnicí III/42121. V počátečním cca 3,1 km dlouhém úseku je rychlostní silnice vedena v trase původní silnice I/52. V souběhu vpravo je potom navržena nová doprovodná silnice II. třídy. V km 31,260 kříží R52 a doprovodnou silnici II. třídy silnice III/42121, která je přeložena do trasy zajišťující kolmé křížení nadjezdem. Silnice II. a III. třídy jsou vzájemně propojeny jednou obousměrnou křižovatkovou větví. Rychlostní silnice probíhá bez napojení na obě silnice. V km 32,400 dojde k přeložení Bavorského potoka, v místě křížení jsou navrženy 3 mosty (monolitický rám na R52, 2 tubosidery na doprovodné silnici a na polní cestě). Doprovodná silnice v km 33,700 křižuje R52 z pravé na levou stranu a následně se napojuje na původní silnici I/52 směrem k Mikulovu. Křížení je řešeno jednopolovým mostem na R52. Silnice III/0521 od obce Bavory bude přeložena a napojena kolmo na doprovodnou silnici. V km 34,500 silnice kříží regionální biokoridor RK 123. Dále po trase silnice R52 postupně kříží silnici II/414 (Mikulov – Březí), železniční trať Břeclav – Hrušovany a polní cestu. V cca km 37,700 dojde ke křížení 3 vodotečí Mikulovské odpady. Těsně před objektem hraničního přechodu se trasa R52 vrací do trasy původní silnice I/52 a vede osou celnice. Jižní napojení Mikulova na R52 je zajištěno ve směru do a z Rakouska mimoúrovňovou křižovatkou za celnicí. Původní silnice I/52 bude přeložena do polohy východně od celnice jako silnice I/40, napojena do MÚK a od ní vedena jako silnice II. třídy ke státní hranici, kde se napojí na dvoupruhovou silnici B7 v Rakousku. Křižovatka se dvěmi okružními křižovatkami a dvěmi jednosměrnými větvemi umožní rovněž otáčení kamionů a vozidel údržby rakouské dálnice A5.

designed by HBH Project spol. s. r. o.