www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

Stavba je vedena heterogenním územím napříč říční nivou a terasami řeky Dyje. V kulturní krajině převažuje intenzivně zemědělsky využívaná půda (pole, vinice) a dále jsou zde zastoupeny lesní porosty tvořené topolovými plantážemi a částečně mozaikou lužních lesů. Dominantu dotčeného území tvoří vodní nádrže Nové Mlýny.
Přímo nebude dotčeno žádné sídlo.

V území dotčeném stavbou se nachází zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 (většinou se plošně překrývají). Dále jsou zde vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) a chráněné ložiskové území s dobývacím prostorem (netěžený – podzemní zásobník zemního plynu).

Cenné segmenty krajiny se nacházejí v lesích Horního luhu a při okraji vodních nádrží Nové Mlýny.

designed by HBH Project spol. s. r. o.