www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

R 52 STAVBA 5205 Ivaň – Perná

Stavba 5205 je dlouhá 8,0 km (km 23,000 – 31,000), je projektována v kategorii 26,5 a je vedena od MÚK Ivaň jihovýchodním směrem. Míjí Pasohlávky východně, Ivaň západně a následně mírně stoupá v pravotočivém oblouku směrem k průchodu mezi motorestem ATC Merkur a lesním komplexem. V prostoru mezi RBC Vrkoč a rekreační oblastí u motorestu ATC Merkur Pasohlávky bude vedení navrhované rychlostní silnice oddáleno od stávající trasy silnice I/52 směrem východně a zasáhne lesní komplex biocentra. Osa R52 se v tomto prostoru směrově zvlní vložením minimálního levotočivého a následně pravotočivého směrového oblouku tak, aby při dodržení požadované návrhové rychlosti 120 km/h se těleso nové komunikace v maximální míře přimklo ke stávající silnici. Niveleta rychlostní komunikace klesá a podchází stávající silnici I/52, pravotočivým směrovým obloukem se stáčí k jihu a překračuje údolí Dyje po samostatném zemním tělese, vybudovaném v Horní (Mušovské) nádrži vodního díla Nové Mlýny. Nové těleso komunikace bude vybudováno souběžně se stávající střední hrází, která zůstane nedotčena jak pro vodohospodářskou funkci, tak i pro stávající silniční provoz. V prostoru stávajícího výpustného objektu VD Nové Mlýny je navržena mostní estakáda o 8 polích celkové délky 200 m a trasa se zde levotočivým obloukem stáčí opět k jihovýchodu a směřuje podél objektu rybárny na pravý břeh Dyje, kde překračuje nadregionální biokoridor. Za rybárnou se trasa opět stáčí pravotočivým směrovým obloukem k jihu, vrací se do trasy stávající silnice a směřuje mezi zástavbu obcí Dolní Dunajovice, situovanou západně od trasy v údolí Dunajovického potoka a Perná, situovanou východně trasy na úpatí Pavlovských vrchů. Konec úseku je stanoven těsně za MÚK se silnicí II/420, odbočující vlevo směrem na Horní Věstonice a trasa rychlostní silnice zde nadále směřuje k jihu směrem na Mikulov po hranicích CHKO Pálava. Jako doprovodná komunikace bude na levém břehu Dyje převážně využita stávající silnice I/52 s napojením na MÚK Ivaň. Při přechodu rychlostní komunikace přes Horní (Mušovskou) nádrž bude jako doprovodná komunikace sloužit také stávající silnice I/52, a to až do km 27,934, kde bude doprovodná komunikace převedena horem přes záměr na pravou stranu a bude pokračovat jako novostavba až ke konci záměru v km 31,000.

designed by HBH Project spol. s. r. o.