www.kr-jihomoravsky.cz
popis technického řešení stavby popis krajiny zájmového území přehledky a výkresy vizualizace statická vizualizace animovaná  

Stavba je vedena rovinatým územím jižně od Pohořelic, kulturní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Převládá orná půda, sady, chovné rybníky a zeleň tvoří zejména doprovodné porosty vodních toků, rybníků a cest. Lesní porosty jsou zastoupeny v oboře Proklatá severně od Nové Vsi, která je také jediným sídlem okrajově dotčeným stavbou.

V území dotčeném stavbou 5204 se nenachází žádná zvláště chráněná území ani lokality soustavy Natura 2000. Vymezeny jsou zde pouze skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) a ochranné pásmo vodního zdroje (vnější) Nová Ves.

Cenné segmenty krajiny se nacházejí pouze podél vodotečí a rybníků.

designed by HBH Project spol. s. r. o.